Начальник відділу організації
освітньо-наукової підготовки,
кандидат юридичних наук, доцент,
 майор поліції
Іванцов Володимир Олександрович

Невід’ємною складовою належного функціонування кожного закладу вищої освіти є його науковий потенціал, продукування кадрів якого забезпечує окремий структурний підрозділ Харківського національного університету внутрішніх справ – відділ організації освітньо-наукової підготовки, зокрема шляхом організації навчального процесу, здійсненням контролю за виконанням здобувачами індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Національну поліцію», постановами Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказом МВС України від 28.11.2017 № 963 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України», іншими відомчими нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами та дорученнями ректора ХНУВС, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, а також іншими правовими актами.

Основними завданнями відділу є:

– виконання вимог чинного законодавства щодо підготовки наукових кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ;

– організація процесу підготовки докторантів, ад’юнктів та аспірантів;

– організація проведення екзаменаційних сесій ад’юнктів та аспірантів;

– ведення діловодства щодо підготовки докторантів, ад’юнктів та аспірантів;

– організація та правове забезпечення взаємовідносин між докторантами, ад’юнктами денної форми навчання та органами і підрозділами Національної поліції України відповідно до вимог чинного законодавства;

– збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, зокрема за рахунок підготовки аспірантів і докторантів на умовах повного відшкодування вартості навчання вітчизняних та іноземних громадян;

– проведення системної роботи, яка спрямована на зростання наукового потенціалу Харківського національного університету внутрішніх справ;

– забезпечення наявності повного спектру навчальних спеціальностей з відповідністю (за їх спрямованістю) до кожної наукової спеціалізації та профілю діяльності кафедр університету;

– контроль та координація питань, які пов’язані з процесом атестації (завершальним етапом підготовки) здобувачів – публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою або постійнодіючою спеціалізованою вченою радою;

– розвиток співробітництва з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти і науковими установами у частині підготовки докторів філософії і докторів наук, зокрема за механізмами подвійного керівництва, грантової діяльності, академічної мобільності тощо.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

– в ад’юнктурі за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету (державне замовлення);

– в аспірантурі за денною або заочною формою навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі за денною формою навчання:

– за рахунок коштів державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора наук).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів ступеня доктора наук здійснюється у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»; у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 зі змінами).

Корпус науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які працюють у штаті ХНУВС, відповідає вимогам до закладу вищої освіти ІV-го рівня акредитації з національним статусом та забезпечує зростання кількості успішно захищених дисертаційних досліджень. До наукового керівництва залучаються провідні науковці Харківського національного університету внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів й наукових установ України.

Діяльність відділу організації освітньо-наукової підготовки спрямовує та координує проректор університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України полковник поліції Олександр Миколайович Музичук.

Працівники відділу організації освітньо-наукової підготовки:

Начальник відділу – кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції Іванцов Володимир Олександрович;

Провідний фахівець – Бут Євгеній Іванович;

Фахівець - Остапова Наталія Миколаївна;

Фахівець – Бортник Надія Вікторівна;

Фахівець – Коновалова Ріта Яківна.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

тел.: (057) 739-81-92; (057) 739-81-83; (057) 739-83-59; (063) 388-11-01;

м. Вінниця, вул. Сонячна 3-А, тел.: (057) 341-61-55; (050) 303-08-67

Перелік вибіркових дисциплін за ОНП 011 Освітні, педагогічні науки на 2024-2025 навчальний рік

Перелік вибіркових дисциплін за ОНП 053 Психологія (Юридична психологія) на 2024-2025 навчальний рік

Перелік вибіркових дисциплін за ОНП 081 Право на 2024-2025 навчальний рік

Індивідуальний план навчально-наукової роботи ад'юнкта аспіранта

Журнал обліку педагогічної практики ад'юнкта (аспіранта)