Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Важливим напрямом наукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказів МВС України від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 11.06.2020 № 454 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020 – 2024 роки».

Науково-дослідну діяльність в ХНУВС здійснюють науковий, науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідних лабораторій, співробітники інших підрозділів університету, докторанти, ад’юнкти, слухачі магістратури, курсанти та студенти.

В університеті працюють 93 докторів наук та 370 кандидатів наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 24.11.2020 № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Харківський національний університет внутрішніх справ – єдиний поліцейський заклад вищої освіти, який визначено базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей на період 2020 – 2023 р.р. (на три роки) зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права».

У 2023 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонують 4 спеціалізовані вчені ради (ознайомитися з ними можна за посиланням: https://univd.edu.ua/uk/dir/1507/spetsializovani-vcheni-rady):

1. Спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 із правом проведення захистів дисертацій з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки); 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (юридичні науки); 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (юридичні науки).

2. Спеціалізована вчена рада Д 64.700.02 із правом проведення захистів дисертацій з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

3. Спеціалізована вчена рада Д 64.700.04 з правом проведення захистів дисертацій з присудження наукового ступеня доктора юридичних та психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія».

4. Спеціалізована вчена рада СРД 64.700.07 із грифом «таємно» та «цілком таємно» з правом проведення захистів дисертацій з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної роботи в університеті покладено на відділ організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності