"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Голова
спеціалізованої вченої ради
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
генерал поліції третього рангу
Сокуренко В.В.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (юридичні науки).

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2016 р. № 820 у кількості 20 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.07) – професор кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Комзюк.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради (12.00.09) – завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, доктор юридичних наук, професор Олександр Юхно.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Леонід Могілевський.

До складу ради входять провідні науковці як Харківського національного університету внутрішніх справ, так і Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного авіаційного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного одеського університету імені І. І. Мечнікова, які на високому професійному рівні представляють Харківську, Київську, Львівську та Одеську юридичні наукові школи.

У роботі спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 як офіційні опоненти та рецензенти монографій й авторефератів дисертаційних досліджень активно беруть участь представники інших вищих навчальних закладів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія прокуратури України, Національний університет Державної податкової служби України, Національна академія внутрішніх справ, Сумський державний університет, Міжрегіональна Академія управління персоналом тощо) та державних органів і правоохоронних відомств (МВС України, Прокуратура України, СБ України тощо).

Здобувачі, які захистили дисертації в раді, представляють не лише Харківський національний університет внутрішніх справ, а й інші навчальні заклади, державні установи та організації. Результати досліджень здобувачів широко впроваджуються в діяльність структурних підрозділів МВС України, інших навчальних закладів, державних установ та організацій, а також використовуються у навчальному процесі під час підготовки майбутніх фахівців правоохоронної діяльності.