Безпалова Ольга Ігорівна <br/> доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Безпалова Ольга Ігорівна,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Організаційно-правові засади участі ОВС України у міжнародній правоохоронній діяльності»; у 2015 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави».

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. 

З 2018 р. - Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджена: медаллю «10 років сумлінної служби», нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І ступеня.

У 2014 році отримала диплом стипендіата в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) за значні досягнення в галузі науки.

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративна діяльність, правоохоронна функція держави, правоохоронна діяльність, міжнародна правоохоронна діяльність, взаємодія правоохоронних органів з громадськістю.

Під її науковим консультуванням і керівництвом захищено 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Опублікувала понад 180 наукових праць.

 

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=huon6wcAAAAJ&hl=ru

Основні праці:

 

Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія / О. І. Безпалова. – Х. : НікаНова, 2014. – 544 с.

Проблеми протидії ОВС транснаціональній злочинності : наук.-практ. посіб. / [Вербенський М. Г., Сущенко В. Д., Берлач А. І. та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2010. – 288 с. –У співавторстві.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник: [за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки]. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с. –У співавторстві.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» : наук.-практ. комент. / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; наук. ред. д-ра юрид. наук, старш. наук. співроб. В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. – Х. : НікаНова, 2012. – 224 с.–У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту з підготов. слідчих ХНУВС за 2012 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова; акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х. : НікаНова, 2013. – 732 с. –У співавторстві.

Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : підручник / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2013. – 840 с. –У співавторстві.

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» : наук.-практ.комент. / за заг. ред.  О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, О. М. Литвинова. – К.: Україна, 2013. – 182 с.–У співавторстві.

Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підготов. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова. – Х. : НікаНова, 2013. – 732 с. –У співавторстві.

Голуб М.В. Адміністративно-правоверегулюванняохоронигромадського порядку у регіоні : монографія /   за ред. канд.. юрид. наук, доц. О.І. Безпалової // М.В. Голуб. – Х.: НікаНова, 2013. – 250 с.–У співавторстві.

Контроль за діяльністю правоохоронних органів : навч. посіб. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. – 408 с. –У співавторстві.

Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. – 852 с.–У співавторстві.

Міжнародна поліцейська енциклопедія : У 8 т. / В. В. Чернєй, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко, Ю. І. Римаренко. – К. : Атіка, 2014. – Т. VІІІ. Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво. – 1132 с.–У співавторстві.

Організація діяльності поліції зарубіжних країн : навчальний посібник / Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В., Безпалова О. І. та ін.; за заг. ред. В. В. Чернєя. – К.: КНТ, 2015. – 572 с.–У співавторстві.