"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua
Головко Олександр Миколайович <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Головко Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою «Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках»; у 2006 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності».

У 2011 році присвоєно вчене звання професора.

З 2016 р. - Заслужений юрист України. 

Основні напрями наукових досліджень: теорія та історія держави і права, правові системи світу.

Під його науковим керівництвом захищено 4 докторські дисертації  та 10 кандидатських дисертацій.

Опублікував понад 120 наукових праць.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SmbgDzcAAAAJ&hl=ru

Головко О. М. Термін «закон» та його зміст у праві Російської імперії / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Поняття, терміни і категорії історико-правової науки : матеріали ХХI Міжнар. іст.-прав. конф., 23–26 квіт. 2009 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 67–75.

Головко О. М. Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія) / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3 (46). – С. 34–42.

Головко О. М. Обмежувальне законодавство у сфері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 (47). – С. 38–49.

Теорія держави і права : навч. посіб. / [О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. – Розд. 1, 2. – С. 7–33.

Головко О. М. Проблемні питання розвитку дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України / О. М. Головко, В. Є. Кириченко // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 трав. 2010 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2010. – С. 3–7.

Головко О. М. Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії / О. М. Головко // Право і Безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 32–37.

Головко О. М. Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті XVIII ст. / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51), ч. 1. –
С. 81–90.

Головко О. М. Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства : [рец. на: Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.) : монографія / І. Й. Бойко. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 628 с.] / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51), ч. 1. – С. 212–215.

Головко О. М. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII – XVIII ст. / О. М. Головко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4 (63). –
С. 98–108.

Головко О. М. Податкова інспекція Російської імперії на українських землях / О. М. Головко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 214–222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2010_4_35.pdf.

Головко О. М. Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії (кінець XVIII ст. – 1861 р.) / О. М. Головко // Право і Безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 34–37.

Головко О. М. Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 49–59.

Сидоренко О. Л. Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с. : [рецензія] / О. Л. Сидоренко, О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 394–396.

Головко О. М. Адміністративні органи в губернському місті Російської імперії на початку ХХ століття (на прикладі м. Харкова) / О. М. Головко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 220–226 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_40.pdf.

Головко О. М. Митні органи російської імперії в Україні напередодні та під час реформ 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. / О. М. Головко // Європейські перспективи. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 5–11.

Головко О. М. Селянське самоврядування в українських губерніях та державні фінанси Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Головко // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 1. – С. 16–23.

Головко О. М. Реформування апарату управління державними фінансами Російської імперії на українських землях у 60–70-их роках ХІХ століття: адміністративно-правове забезпечення / О. М. Головко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – № 1 (1). – С. 72–79.

Головко О. М. Місцеве самоврядування і законність: теоретико-правові аспекти / О. М. Головко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 1. – С. 35–41.

Головко О. М. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою у вищих навчальних закладах МВС України: досвід Харківського національного університету внутрішніх справ / О. М. Головко // Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 28 квіт. 2011 р.). – Дніпропетровськ : ДЮІ. – С. 94–97.

Головко О. М. Розбудова незалежної, суверенної держави в аспекті теорії суспільного договору: досвід країн Східної Європи / О. М. Головко // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 черв. 2011 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2011. – С. 19–22.

Головко О. М. Демократизація поліції: проблеми і перспективи / О. М. Головко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи дослідження : матеріали міжкафедрал. «круглого столу» (м. Харків, 23 жовт. 2012 р.). – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 6–8.

Головко О. М. До ювілею вчителя : [до 75-річчя з Дня народження О. М. Бандурки] / О. М. Головко // Наше право. – 2012. – № 2, ч. 3. – С. 7–8.

Головко О. М. С. В. Пахман як теоретик та історик права / О. М. Головко, В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6–15.

Головко О. М. Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.) / О. М. Головко, В. А. Греченко // Право і Безпека. – 2013. – № 4 (51). – С. 6–14.

Головко О. М. Міжнародне співробітництво Харківського національного університету внутрішніх справ у сфері підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю / О. М. Головко // Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10 груд. 2013 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – С. 22–25.