Юртаєва Ксенія Володимирівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України Юртаєва К. В. Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України / К. В. Юртаєва // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 289–294 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
2 тези доповіді Виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи за кримінальним правом України Юртаєва К.В. Виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи за кримінальним правом України // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна). - С. 85-86
3 стаття Проблеми та перспективи виконання в Україні вироку міжнародної судової установи Юртаєва К.В. Проблеми та перспективи виконання в Україні вироку міжнародної судової установи / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 99-109.
4 стаття Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 125-136.
5 стаття Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні Юртаєва К.В. Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 200-211.
6 стаття Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій Юртаєва К.В. Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій / К. В. Юртаєва // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09ykvvkt.pdf
7 тези доповіді Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом Юртаєва К.В. Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом / К.В. Юртаєва // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім АртЕк, 2016. – 252 с. – С. 237-238
8 тези доповіді Кримінальний лобізм в контексті антикорупційної політики України Юртаєва К.В. Кримінальний лобізм в контексті антикорупційної політики України // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун­т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 221-222.
9 тези доповіді Сучасні тенденції викладання дисциплін кримінально-правого циклу для фахівців з кібербезпеки підрозділів Національної поліції України Юртаєва К.В. Сучасні тенденції викладання дисциплін кримінально-правого циклу для фахівців з кібербезпеки підрозділів Національної поліції України // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с. – С. 325-327.
10 стаття Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність Юртаєва К.В. Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність // Вісник Кримінологічної асоціації України, 2017, № 2. – С. 132-140.
11 стаття Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин Юртаєва К.В. Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин // Форум права. 2017, № 3. - С. 221-227.
12 стаття Кримінально-правова політика України в умовах глокалізації Юртаєва К.В. Кримінально-правова політика України в умовах глокалізації / К.В. Юртаєва // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 343-345.
13 пропозиції до законодавства Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» Литвинов О.М., Казначеєва Д.В.,Юртаєва К.В. Пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків», поданого народними депутатами України А.А. Кожем’якіним, М.П. Паламарчуком, О.С. Сотник, В.М. Купрієм, А.Л. Палатним, В.А. Іщенком, В.В. Бухарєвим, Р.М. Мацолою, І.В. Мосійчуком, Ю.В. Луценком, П.П. Костенком (реєстр. №2897) // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук В.В. Сокуренка. – Х. : НікаНова, 2017. – С. 901-906
14 пропозиції до законодавства Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 187 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення розбійних нападів» Ільченко О.В., Кавун С.М., Юртаєва К.В. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 187 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення розбійних нападів» (реєстр. № 1189) // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук В.В. Сокуренка. – Х. : НікаНова, 2017. – С. 855-857
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018