Юртаєва Ксенія Володимирівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України Юртаєва К. В. Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України / К. В. Юртаєва // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 289–294 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
2 стаття Проблеми та перспективи виконання в Україні вироку міжнародної судової установи Юртаєва К.В. Проблеми та перспективи виконання в Україні вироку міжнародної судової установи / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 99-109.
3 стаття Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 125-136.
4 стаття Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні Юртаєва К.В. Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні / К.В. Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 200-211.
5 стаття Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій Юртаєва К.В. Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій / К. В. Юртаєва // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09ykvvkt.pdf
6 тези доповіді Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом Юртаєва К.В. Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом / К.В. Юртаєва // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім АртЕк, 2016. – 252 с. – С. 237-238
7 тези доповіді Кримінальний лобізм в контексті антикорупційної політики України Юртаєва К.В. Кримінальний лобізм в контексті антикорупційної політики України // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун­т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 221-222.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017