Абламський Сергій Євгенович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Абламський С.Є.Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження / С.Є. Абламський, О.О. Юхно // Право і безпека. – 2016. – № 1.– С. 80-84.
2 стаття Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні Абламський С.Є. Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні / С.Є. Абламський // Право і безпека. – 2015. – № 1 (56). – С. 41-46.
3 тези доповіді Окремі питання забезпечення органами поліції прав і свобод людини Абламський С.Є. Окремі питання забезпечення органами поліції прав і свобод людини / С.Є. Абламський // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 209-211.
4 тези доповіді Оціночні поняття у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року: теоретичні та прикладні проблеми застосування Абламський С. Є. Оціночні поняття у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року: теоретичні та прикладні проблеми застосування / С. Є. Абламський // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р.) – Панєвропейська висока школа, Братислава, 2015. – С. 19-22.
5 стаття Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления Абламский С.Е. Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления / С.Е. Абламский // Закон и жизнь. – 2016. – № 3/2 (291). – С. 2-6.
6 стаття Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року / С. Є. Абламський, О. О. Юхно // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16asycur.pdf.
7 хрестоматія Законне представництво неповнолітнього свідка в кримінальному провадженні Абламський С. Є. Законне представництво неповнолітнього свідка в кримінальному провадженні / С. Є. Абламський // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – C. 459-462.
8 стаття Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін Абламський С.Є. Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін / С.Є. Абламський // Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 2 (48). - С. 88-94.
9 стаття Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку Абламський С.Є. Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку / С.Є. Абламський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко. 2017. № 2 (78). - С. 239-245.
10 стаття Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні Абламський С.Є. Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні /С.Є. Абламський//Вісник ХНУВС. 2017. № 3 (78). С. 38-45.
11 посібник Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень Абламський С. Є. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопо-рушень: (Бібліотечка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу). навчальний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О.О. Юхна, С. Є. Абламський, Ю. В. Лук’яненко // Харків: «Панов», 2017. 152 с.
12 тези доповіді Актуальні питання забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи в кримінальному провадженні Абламський С.Є. Актуальні питання забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи в кримінальному провадженні / С.Є. Абламський //Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 64-67.
13 тези доповіді Дотримання поліцейським прав і свобод особи під час здійснення поверхневого огляду Абламський С.Є. Дотримання поліцейським прав і свобод особи під час здійснення поверхневого огляду / С.Є. Абламський //Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матер. II Всеукр. наук.–практ. конф. (м. Кривий Ріг, 10 червня 2016 р.). Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геоліос-Принт». С. 191–194..
14 тези доповіді Прикладні аспекти проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи Абламський С.Є. Прикладні аспекти проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи / С.Є. Абламський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С. 63–66.
15 коментар Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 ХНУВС Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.
16 настанови (вказівки), рекомендації Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.
17 пропозиції до законодавства Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х.: Стильна типографія, 2017. – 1164 с.
18 тези доповіді Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування Абламський С. Є. Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування /С. Є. Абламський // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 242–244.
19 тези доповіді Роль взаємодії слідчого з іншими органами і підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень Абламський С. Є. Роль взаємодії слідчого з іншими органами і підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень./ С. Є. Абламський // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 42–43.
20 монографія одноосібна Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні Абламський С. Є. Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія / С. Є. Абламський // За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. О. Юхна. – Харків: Панов, 2015. – 240 с. (Серія «Бібліотечка слідчого і детектива:учасники кримінального провадження»)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017