Степанюк Руслан Леонтійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України Степанюк Р. Л. Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Право і безпека : науковий журнал. – 2013. – № 3 (50). – С. 110-115
2 стаття Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України / Р. Л. Степанюк // Вісник кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 236–245
3 стаття Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США Степанюк Р. Л. Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США / Р. Л. Степанюк, С. П. Лапта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. № 2 (74). – С. 300-307
4 тези доповіді Деякі проблемні питання формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ Степанюк Р. Л. Деякі проблемні питання формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ / Р. Л. Степанюк // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. Проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 271–273.
5 стаття Принципи формування окремої криміналістичної методики Степанюк Р. Л. Принципи формування окремої криміналістичної методики / Р. Л. Степанюк // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). – С. 85–90.
6 стаття Проблеми формування окремих криміналістичних методик для судового провадження Степанюк Р.Л. Проблеми формування окремих криміналістичних методик для судового провадження / Р.Л. Степанюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том XIX. Одеса, 2017. – С. 336-343
7 стаття Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності Степанюк Р.Л. Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Право і безпека. - 2017. - Вип. 2 (65).- С. 96-101.
8 стаття Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні Степанюк Р. Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні / Р. Л. Степанюк , В. А. Абрамчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. – 2017. – № 3 (78). – С. 73-79
9 тези доповіді Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні Степанюк Р. Л. Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні / Степанюк Р. Л., Лапта С. П. // Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк., 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 255-259/
10 тези доповіді Судова інженерно-автотехнічна експертиза: поняття та об’єкти дослідження Степанюк Р. Л. Судова інженерно-автотехнічна експертиза: поняття та об’єкти дослідження / Р. Л. Степанюк, В. А. Абрамчук // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: матер. міжнар. наук.-практ. конф. до сторіччя із дня народження професора М В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 198-199
11 тези доповіді Проблемні питання розвитку науки криміналістики в Україні Степанюк Р. Л. Проблемні питання розвитку науки криміналістики в Україні. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. / редкол. В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 187-188
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017