Михайлова Юлія Олегівна, провідний науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні Михайлова Ю. О. Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні / І.Б. Гончаренко, Ю.О. Михайлова // Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». – № 2(22)/2016. – С. 196-203.
2 стаття Особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони у провідних країнах світу Михайлова Ю.О. Особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони у провідних країнах світу /І.Б. Гончаренко , Ю.О. Михайлова// Scientific journal « Innovative solutions in modern science». – 2016. – № 4(4). – С. 58-71
3 стаття Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні Гончаренко І.Б., Михайлова Ю.О. Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні/ І.Б. Гончаренко, Ю.О. Михайлова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. - № 3 (74). – С. 214-222
4 тези доповіді Шляхи використання зарубіжного досвіду підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони в Україні Михайлова Ю.О. Шляхи використання зарубіжного досвіду підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони в Україні /І. Б. Гончаренко, Ю.О. Михайлова //Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29–30 липня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики», 2016. – С. 162-164.
5 тези доповіді До питання легалізації приватної детективної діяльності в Україні Гончаренко І. Б., Михайлова Ю. О. До питання легалізації приватної детективної діяльності в Україні / І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 р.). – Суми 2016. – С. 107-109.
6 стаття Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю Федосова О.В., Михайлова Ю.О. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю /О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова//Науковий вісник публічного та приватного права : Зб. наук. праць. - Вип.6. - Т.2. - К. - Наук.-дослід. інстит. публіч. права, 2016. - с. 190-195
7 тези доповіді Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні Михайлова Ю.О., Федосова О.В. Щодо проблеми корупціних ризиків у кримінальному провадженні в Україні / Ю.О. Михайлова, О.В. Федосова//Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия коррупции : сб. тезисов докл. V Между­ народ. наук.­практ. конф. (31 марта2017 г., г. Харьков, Ук­ раина) / МВД Украины, Харьков. нац. ун­т внутр. дел ; Криминол. ассоц. Украины. –Харьков : ХНУВД, 2017. – С. 127-128
8 тези доповіді Деякі аспекти реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України Михайлова Ю.О. Деякі аспекти реалізації принципу відкритості та прозорості в діяльності Національної поліції України / Ю.О. Михайлова //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. тез допов. X Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 20 – 21 травня 2017 р.) – с.97-99
9 тези доповіді Щодо напрямів державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю Михайлова Ю.О. Щодо напрямів державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю / О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова// Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 року, м. Сладковічево, Словацька Республіка) / Юридичний факультет Янка Єсенського Університету Данубіус. – Сладковічево, 2017. - C.256-259.
10 тези доповіді Щодо використання в Україні позитивного досвіду наукової організації праці поліцейських провідних країн світу Михайлова Ю.О. Щодо використання в Україні позитивного досвіду наукової організації праці поліцейських провідних країн світу/Ю.О. Михайлова //Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ. – Хрків, 2017. – С.137-139
11 стаття Застосування в Україні передових світових стандартів наукової організації праці поліцейських Застосування в Україні передових світових стандартів наукової організації праці поліцейських/ Ю.О. Михайлова // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 4.– К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – с. 195-200
12 стаття Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України Михайлова Ю. О. Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України / Ю. О. Михайлова // Форум права. - 2017. - № 4. - С. 152–158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018