Гладкова Євгенія Олексіївна, старший науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Протидія втягнення дітей у злочинну та іншу антигромадську діяльність Гладкова Є.О. Малиновська Т.М. Протидія втягнення дітей у злочинну та іншу антигромадську діяльність / Є.О. Гладкова, Т.М. Малиновська // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : Матеріали Міжнародної наук.-практ. Конференції (м. Дніпропетровськ 4-5 березня 2016 р.) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. – С. 93-95.
2 тези доповіді Вовлечение детей в преступную и иную антиобщественную деятельность Гладкова Є.О. Вовлечение детей в преступную и иную антиобщественную деятельность: Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия: Материалы Международной научно-практической конференции [29 февраля 2016 год, г. Баку] / Академия Полиции Азербайджана -- 2016. – с. 337-339.
3 тези доповіді Захист честі та гідності у деяких міжнародно-правових документах Гладкова Є.О. Захист честі та гідності у деяких міжнародно-правових документах / Є.О. Гладкова // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р. м. Харків, Україна). - Х.: ХНУВС, 2016. - С. 87-89
4 тези доповіді Міжнародне право на сторожі особистості Гладкова Є.О. Міжнародне право на сторожі особистості / Є.О. Гладкова // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р. м. Харків, Україна). - Х.: ХНУВС, 2016. - С. 98-100
5 тези доповіді Дотримання працівниками Національної поліції міжнародних стандартів у забезпеченні прав і свобод людини Гладкова Є.О. Малиновська Т.М. Дотримання працівниками Національної поліції міжнародних стандартів у забезпеченні прав і свобод людини / Є.О. Гладкова, Т.М. Малиновська // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Дніпропетровськ 25-26 листопада 2016 р.) – Дніпропетровськ: 2016. – С.48-52 .
6 стаття Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного без господарського використання земель Гладкова Є.О. Цвіркун Н.Ю. Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного без господарського використання земель / Є.О. Гладкова Н.Ю. Цвіркун //Право і Безпека: науковий журнал. -2016.-№ 2(61).-С. 69-75.
7 настанови (вказівки), рекомендації Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів : науково-методичні рекомендації / Є.О. Гладкова – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. – 48 с.
8 стаття Феноменологічний аналіз кримінальної агресії Гладкова Є.О. Феноменологічний аналіз кримінальної агресії / Є.О.Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (1 5) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 75-82.
9 тези доповіді Міжнародно-правовий вимір протидії корупції в Україні Гладкова Є.О. Міжнародно-правовий вимір протидії корупції в Україні / Є.О. Гладкова // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 березня 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 59-60
10 тези доповіді Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів Гладкова Є.О., Малиновська Т.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів / Є.О. Гладкова, Т.М. Малиновська // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку : Міжнародна наукова-практична конференція, м. Харків, 3-4 березня 2017 р. - Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. - С. 70-75
11 стаття ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ: функціональний аналіз Гладкова Є.О.ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ: функціональний аналіз / Є.О. Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 46-55.
12 стаття Феномен кримінальної політики протидії наркозлочинності Гладкова Є.О. Феномен кримінальної політики протидії наркозлочинності: Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 4. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – С. 211-215
13 настанови (вказівки), рекомендації Кримінально-правовий аналіз злочинних посягань на свободу слова та перешкоджання професійній діяльності журналістів Кримінально-правовий аналіз злочинних посягань на свободу слова та перешкоджання професійній діяльності журналістів : науково-методичні рекомендації / Є.О. Гладкова – Харків :Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. – 68 с.
14 настанови (вказівки), рекомендації Групи смерті: що це таке і як уберегти дитину Групи смерті: що це таке і як уберегти дитину: науково-методичні рекомендації / Р. С. Веприцький, Є.О. Гладкова. - Харків : ХНУВС, 2017. - 14 с.
15 тези доповіді ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Гладкова Є.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ / Є.О. Гладкова // Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 вересня 2017 р. - К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. - С.65-70.
16 тези доповіді Теоретичні та прикладні аспекти тактики протидії злочинності Гладкова Є.О. Теоретичні та прикладні аспекти тактики протидії злочинності / Є.О. Гладкова // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-првові проблеми : тези доп. Круглого столу (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 48-52.
17 тези доповіді ТАКТИКА БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ НАРКОГРУПАМИ Гладкова Є.О. Тактика боротьби з організованими наркогрупами / Є.О. Гладкова // Безпека людини, суспільства, держави: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю д.ю.н., проф. В.О. Глушкова (28 жовтня, 2017 р.) / ГО «Міжнародна антитерористична єдність», Європейська академія безпеки та конфліктології, Київський кооперативний інститут бізнесу і права. Київ, 2017. С. 51-54.
18 тези доповіді ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НАРКОЗЛОЧИНІВ Гладкова Є. О. Проблеми розслідування наркозлочинів: Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. До 100-річчя від дня народження проф. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 73-75
19 тези доповіді Правоохоронна складова протидії наркозлочинності Гладкова Є.О. Правоохоронна складова протидії наркозлочинності /Є.О. Гладкова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-проект. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 89-90.
20 тези доповіді Функціональний підхід до протидії наркозлочинності Гладкова Є. О. Функціональний підхід до протидії наркозлочинності /Є. О. Гладкова // Сучасні проблеми розвитку правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 грудня 2017 р.) / МВс України, Харків. нац.. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 173-174.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017