Сердюк Олексій Олександрович, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 посібник Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харків : Діса плюс, 2015. — 478 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.5035.6323
2 стаття Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові) Рущенко І.П., Сердюк О.О. Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. № 4 (67). – С. 230–239.
3 стаття Суспільно-політичні настрої слобожан: березень-квітень 2014 року Рущенко І.П., Сердюк О.О. Суспільно-політичні настрої слобожан: березень-квітень 2014 року. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. №2 (65). – Харків, 2014. – С. 252-260.
4 стаття Дослідження залежностей у студентському середовищі: досвід кроссуніверситетського вимірювання (Харків, Луганськ, Санкт-Петербург Рущенко І.П., Кононов І.Ф., Сердюк О.О., Белоусов К.Ю. Дослідження залежностей у студентському середовищі: досвід кроссуніверситетського вимірювання (Харків, Луганськ, Санкт-Петербург. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, – 2014. С. 344-350.
5 стаття Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні Сердюк О.О. Соціологічні дослідження епідеміології залежностей в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи : збірник наукових праць. – 2013. № 1053 (Випуск 31). –С. 128–133.
6 стаття Взаємодія трудових мігрантів з поліцією: порівняльне дослідження в Англії, Росії та Україні Сердюк О.О., Марковська Г.О. Взаємодія трудових мігрантів з поліцією: порівняльне дослідження в Англії, Росії та Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи : збірник наукових праць. – 2012. № 999 (Випуск 30). – С. 131–136.
7 стаття Організовані соціально-негативні явища як інституційні утворення Сердюк О.О. Організовані соціально-негативні явища як інституційні утворення // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, – 2010. С. 148–151.
8 стаття Моніторинг правоохоронної діяльності – перспективи відомчої соціології Сердюк О.О. Моніторинг правоохоронної діяльності – перспективи відомчої соціології // Український соціум. – 2010. – №2(33), С. 61–68.
9 стаття Проблеми визначенння соціальних патологій в сучасній соціології Сердюк О.О. Проблеми визначенння соціальних патологій в сучасній соціології // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. С. 304–307.
10 стаття Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні Сердюк О.О., Марковська Г.О. Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні // Право і безпека. – №2, – 2009. – С. 185–192.
11 монографія колективна Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівників ОВС України: монографія / Сердюк О.О., Свєженцева Ю.О., Бєлоусов Ю.Л., Кобзін Д.О.; Заг. ред. К.Б. Левченко. – К.: «Агентство «Україна», 2008. – 204с. (Сердюк О.О. - розділи 1.4, 1.6-1.10, 2.6)
12 монографія колективна Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати: монографія / Кол. авт.; За заг. ред. канд. соціол. наук, доцента О.О. Сердюка. — Харків : ХІСД, 2008. — 128с. DOI: 10.13140/RG.2.1.3239.1289
13 посібник Профілактика поширення наркозалежності серед молоді. Соціологічні дослідження наркотизму Сердюк О.О. Соціологічні дослідження наркотизму (розділ 2) // Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: навчально-методичний посібник / кол. авт.; Під ред. В.В. Бурлаки. – К.: ГЕРБ, 2008. С. 30–90. URL: http://www.psychiatry.ua/books/youth/
14 посібник Соціальна робота з особами з наркотичною та алкогольною залежністю Сердюк О. О., Бєлоусов Ю. Л. Соціальна робота з особами з наркотичною та алкогольною залежністю // Соціальна робота в органах внутрішніх справ України: Навчальний посібник. — Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2006. — С. 303–324.
15 стаття Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років Сердюк О.О. Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років // Право та безпека, № 3 (62), – 2016. С. 80-85.
16 стаття Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-кримінологічного дослідження громадської думки Сердюк О.О., Баранник О.Б., Щербакова І.В. Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-кримінологічного дослідження громадської думки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» : Збірник наукових праць. Випуск 37. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, – 2016. С. 129-135.
17 стаття Питання криміналізації та віктимності мігрантів: за результатами якісного дослідження Сердюк О.О. Питання криміналізації та віктимності мігрантів: за результатами якісного дослідження // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, – 2013. С.358-362.
18 тези доповіді Динаміка проявів корупції серед мешканців міста Харкова: результати соціологічного моніторингу 2013-2015 років Сердюк О.О., Марковська Г.О. Динаміка проявів корупції серед мешканців міста Харкова: результати соціологічного моніторингу 2013-2015 років / О.О. Сердюк, Г.О. Марковська // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції [15 квітня 2016 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2016. – С.94–98.
19 тези доповіді Соціолого-кримінологічне дослідження «публічна безпека та довіра до поліції»: результати 2013-2016 років Баранник О.В., Сердюк О.О., Щербакова І.В. Соціолого-кримінологічне дослідження «публічна безпека та довіра до поліції»: результати 2013-2016 років / О.В. Баранник, О.О. Сердюк, І.В. Щербакова // Актуальні проблеми кримінального права та кримі- нології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. С.14–16.
20 тези доповіді Мотиви і частота вживання алкоголю студентською молоддю м. Харкова: за результатами соціологічного дочлідження 1999-2016 р.р. Сердюк О.О., Гузьман О.А. Мотиви і частота вживання алкоголю студентською молоддю м. Харкова: за результатами соціологічного дочлідження 1999-2016 р.р. // Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 4–5 листопада 2016 р., Львів / Відп. ред. В.Г. Штибель. – Львів, 2016. С. 80–84.
21 тези доповіді Migrant workers in Europe: their experience of crime and attitudes to the police Anna Markovska, Alexey Serdyuk. Migrant workers in Europe: their experience of crime and attitudes to the police // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. конф., присвяч. 50-річчу каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред.. В.Я. Тация, Б.М. Головкіна – Харків : Право, 2016. – С. 138–140.
22 стаття МОНІТОРИНГ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ХАРКІВСЬКОЇ МОЛОДІ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЕМПІРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Рущенко І.П., Сердюк О.О. Моніторинг адиктивної поведінки харківської молоді: концептуалізація даних емпіричних спостережень / І.П. Рущенко , О.О. Сердюк // Український соціум. №4(59) , 2016. – С.42–54.
23 монографія колективна Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів : За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів : За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області : [монографія / Сердюк О. О., Бугайчук К. Л. ; за заг. ред. Сокуренка В. В.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. – Харків : ХНУВС, 2017. – 360 с.
24 тези доповіді Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) Дайн Петрус ван, Донаті Стефано , Сердюк О.О.,Святокум І.О. Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області) / Петрус ван Дайн, Стефано Донаті, О. О. Сердюк, І. О. Святокум // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник наукових праць (м. Харків, 21.04.2017). / Харк нац. ун-т внутр. справ – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 342-345.
25 стаття Sociological monitoring «Public safety and trust to law enforcement agencies» as a step to developing Community Policing in Kharkiv region Serdyuk Alexey, Timothy G Shilston, Sokurenko Valerii. Sociological monitoring «Public safety and trust to law enforcement agencies» as a step to developing Community Policing in Kharkiv region // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series «Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods». Volume 39. – Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, – 2017. p. 194-201.
26 тези доповіді Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років Сердюк О.О. Соціологічний моніторинг проявів корупції серед мешканців м. Харкова: результати 2013–2016 років // Сердюк О.О., Марковська Г.О. // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 172–174.
27 монографія колективна Analysing media representation of corruption in the Ukraine: who is panicking? Anna Markovska and Alexey Serdyuk. Analysing media representation of corruption in the Ukraine: who is panicking? // Corruption, greed and crime-money. Sleaze and shady economy in Europe and beyond / Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljevi
28 монографія колективна Black, grey or white? Finding the new shade of corruption in Ukraine Anna Markovska and Alexey Serduyk. Black, grey or white? Finding the new shade of corruption in Ukraine / The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective. Petrus C. van Duyne, Almir Maljevic, Georgios A. Antonopoulos, Jackie Harvey, Klaus von Lampe (eds.) Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. p.21-42.
29 тези доповіді Досвід паралельного проведення паперового та інтернет-опитування «Молодь та наркотики» серед студентської молоді м. Харкова Сердюк О.О. Досвід паралельного проведення паперового та інтернет-опитування «Молодь та наркотики» серед студентської молоді м. Харкова // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання : Тези доповідей та виступів учасників IІІ-го Конгресу Соціологічної асоціації України (Харків, 12-13 жовтня 2017 року). – Х.: Соціологічна асоціація України, ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С. 19-21.
30 тези доповіді Досвід створення дистанційного курсу «Методи дослідження залежностей» Сердюк О.О. Досвід створення дистанційного курсу «Методи дослідження залежностей» /О.О. Сердюк // Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi: матерiали IV наук.-практ. конф., 4–5 листопада 2017 р., Київ / Ред. I.В. Данилюк. — Київ, 2017. С. 145–150.
31 науковий звіт Молодь та наркотики – 2017 : Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова Сердюк О. О. Молодь та наркотики – 2017 : Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова : [науковий звіт / Сердюк О. О., Базима Б.О.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 62 с. DOI: 10.13140/RG.2.2.24377.47200
32 науковий звіт Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017 : Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області Сердюк О. О. Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017 : Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області : [науковий звіт / Сердюк О. О., Базима Б.О.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 25 с. DOI: 10.13140/RG.2.2.33814.65600
33 тези доповіді Дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» як інструмент вдосконалення роботи правоохоронних органів Сердюк О.О. Дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» як інструмент вдосконалення роботи правоохоронних органів / Сердюк О.О. // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 258–259.
34 настанови (вказівки), рекомендації Взаємодія працівників Національної поліції з представниками ЗМІ під час несення служби Взаємодія працівників Національної поліції з представниками ЗМІ під час несення служби: методичні рекомендації / К.Л. Бугайчук , О.О. Сердюк , Є.О. Гладкова , І.В. Щербакова , О.Б. Баранник Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ., ГУНП України в Харк. обл. 2017. 26 с. DOI: 10.13140/RG.2.2.36179.68646
35 настанови (вказівки), рекомендації Діалог поліції та громади як соціальна технологія впровадження принципів community policing у місцевій громаді Діалог поліції та громади як соціальна технологія впровадження принципів community policing у місцевій громаді : метод. рек. / О. П. Копіна, О. С. Мірошник, О. О. Сердюк ; Фонд Місц. Демократії ; Лаб. мир. рішень ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : [ХНУВС], 2018. – 124 с. DOI10.13140/RG.2.2.18466.94404
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017