Федосова Олена Валеріївна, головний науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття PROCEDURAL GUARANTEES OF PROTECTING MINOR’S RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS WITHIN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE Fedosova Olena. PROCEDURAL GUARANTEES OF PROTECTING MINOR’S RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS WITHIN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE / Olena Fedosova // Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 4. - P. 202-206.
2 стаття Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине Федосова Е.В. Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине [Текст] / Е.В. Федосова // Legea Si Viata. – Nr. 7/3 (283). – 2015. – С. 82-85.
3 тези доповіді Правові основи застосування негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів Федосова О.В. Правові основи застосування негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів / О.В. Федосова //O nou
4 тези доповіді The question of reforming the criminal procedural law of Ukraine in modern conditions Fedosova O.V. The question of reforming the criminal procedural law of Ukraine in modern conditions [ ] / O.V. Fedosova // Paneur
5 тези доповіді Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні Федосова О.В. Сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні [Текст] / О.В. Федосова // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165.
6 стаття Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю Федосова О.В. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю / О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 6. - Т. 2. - К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. - С. 190-195.
7 тези доповіді Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні Федосова О.В. Щодо проблеми корупційних ризиків у кримінальному провадженні в Україні / Ю.О. Михайлова, О.В. Федосова // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (31 берез.2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 127-128.
8 тези доповіді Щодо напрямів державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю Федосова О.В. Щодо напрямів державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю / О.В. Федосова, Ю.О. Михайлова// Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 року, м. Сладковічево, Словацька Республіка) / Юридичний факультет Янка Єсенського Університету Данубіус. – Сладковічево, 2017. – С.256-259.
9 тези доповіді Щодо участі законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальних провадженнях Федосова О.В. Щодо участі законного представника неповнолітнього підозрюваного у кримінальних провадженнях // Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання : зб. матеріалів I Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2016 р.). – Частина 1 / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016, С. 46-49.
10 тези доповіді Проблеми типізації слідчих ситуацій та формування версій, що виникають в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми Федосова О.В. Проблеми типізації слідчих ситуацій та формування версій, що виникають в ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми/ О.В. Федосова // Теоретичний аналіз і наукові дослідження юридичної науки: проблеми та перспективи : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 99-103.
11 тези доповіді Особа неповнолітнього злочинця в структурі криміналістичної характеристики корисливо-насильницьких злочинів Федосова О.В. Особа неповнолітнього злочинця в структурі криміналістичної характеристики корисливо-насильницьких злочинів // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т.2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 446-448.
12 тези доповіді Особливості початкового етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів Федосова О.В. Особливості початкового етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. С. 157-159.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017