Чумак Володимир Валентинович, провідний науковий співробітник
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Організаціно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні Чумак В.В. Організаціно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні / В.В. Чумак / Вісник Кримінологічної асоціації України, м. Харків, 2016, № 3(14), С. 22-32
2 стаття Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав Чумак В.В. Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав / В.В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, м. Суми, 2016, № 2, С. 220-228.
3 стаття Administrative and legal framework of anti-terrorist police units of the Baltic states (on the case of Estonia and Latvia) Chumak V.V. Administrative and legal framework of anti-terrorist police units of the Baltic states (on the case of Estonia and Latvia) / V.V. Chumak // Журнал східноєвропейського права. м. Київ. – 2016.- № 25.- С. 71-74
4 довідник Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів Байлов А. В., Литвинов О. М., Чумак В. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / А. В. Байлов, О.М. Литвинов, В. В. Чумак; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Головка. — Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с.
5 підручник Міграційне право України Міграційне право України : підручник / [ О. І. Безпалова, І. О. Гарна-Іванова, О.М. Головко, С.М. Гусаров, М.В. Джафарова, М.В. Завальний, А.Т. Комзюк, Н.В. Коломоєць, О.О. Небрат, В.О. , Невядовський, О.В. Пабат, Є.Ю. Подорожній, В.Б. Пчелін, О.Ю. Салманова, О. Ю. Чапала, В. В. Чумак, В.П. Яценко] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С.М. Гусарова ; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2016. – 296 с.
6 настанови (вказівки), рекомендації Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні : наук.-метод. рек. / К.Л. Бугайчук, І.О. Святокум, В.В. Чумак – Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. – 52 с.
7 тези доповіді Підрозділ з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід організаційно-правових аспектів діяльності поліції Литви щодо протидії тероризму та перспективи його використання в Україні Чумак В.В. Підрозділ з антитерористичних операцій «ARAS»: досвід організаційно-правових аспектів діяльності поліції Литви щодо протидії тероризму та перспективи його використання в Україні / В.В. Чумак // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2016 р. / МВС України, Департамент патрул. поліції України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 60-63.
8 тези доповіді Актуальні питання організації та розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами Чумак В.В. Актуальні питання організації та розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами / В.В. Чумак // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 серп. 2016 р.) / МВС України, Держ. наук.-дослід. ін-т. – Київ, 2016. – С. 32-35
9 тези доповіді Основні завдання поліції Латвії та України: порівняльно-правовий аналіз Чумак В.В. Основні завдання поліції Латвії та України: порівняльно-правовий аналіз / В.В. Чумак// Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.) / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету». - Кіровоград : «КОД», 2016. – С.247-249.
10 тези доповіді Зарубіжний досвід протидії торгівлі людьми (на прикладі країн Балтії) Чумак В.В. Зарубіжний досвід протидії торгівлі людьми (на прикладі країн Балтії) / В.В. Чумак// Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року) :Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: 2016. – С. 151-153.
11 тези доповіді Использование современного опыта Грузии в процессе реформирования органов внутренних дел Украины Чумак В.В. Использование современного опыта Грузии в процессе реформирования органов внутренних дел Украины / В.В. Чумак// Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : сборник международной научно-практической конференции (7 апреля 2016 года) / МВД Республики Беларусь, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, 2016.- С. 44-46.
12 тези доповіді Превентивные меры и меры реагирования полиции на правонарушения в Грузии: опыт для Украины Чумак В.В. Превентивные меры и меры реагирования полиции на правонарушения в Грузии: опыт для Украины / В.В. Чумак//Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия: сборник международной научно-практической конференции (29 февраля 2016 г.) / МВД Азербайджанской Республики, Академия Полиции Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики, м. Баку, Азербайджанска Республика, 2016.- С.351-353.
13 тези доповіді Особливості законодавчого закріплення завдань поліції в державах-членах Європейського союзу (на прикладі Литви) Чумак В.В. Особливості законодавчого закріплення завдань поліції в державах-членах Європейського союзу (на прикладі Литви) / В.В. Чумак// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.294-296.
14 довідник До ювілею Олександра Марковича Бандурки : біобібліографічний покажчик До ювілею Олександра Марковича Бандурки : Біобібліографічний покажчик / [Д.В. Швець (керівник кол. авт.-уклад.), О.С. Мірошниченко, І.В. Щербакова, П.О. Білоус, В.В. Чумак, Л.С. Кацалап, Т.О. Фоменко, Т.О.Процких, К.Л. Бугайчук, А.С. Тяпкін; за заг. ред. В.В. Сокуренка, С.М. Гусарова]. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 128 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017