Красицька Лариса Василівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Майнові права дитини як предмет правочину Красицька Л. В. Майнові права дитини як предмет правочину / Л. В. Красицька // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - № 5. - С. 101-104. - Режим доступу до журн. : http://www.pap.in.ua/5_2016/30.pdf
2 тези доповіді Переваги та ризики спадкового договору Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присв. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 102-106.
3 стаття Методологические аспекты исследования правоотношений между матерью, отцом и ребенком Красицька Л.В. Методологические аспекты исследования правоотношений между матерью, отцом и ребенком / Л.В. Красицька // Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина / под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. Слипченко. – Харьков : Право, 2017. – С. 270-287.
4 тези доповіді Усиновлення повнолітньої особи Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд. і відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 138-141.
5 тези доповіді Державна реєстрація походження дитини як юридичний факт у сімейному праві Круглий стіл, присвячений особливостям здійснення реєстраційних процедур у публічно-правових та приватно-правових відносинах, а також відзначенню Дня науки : збірник тез, 18 травня 2017 р. / за ред. О. В. Покатаєвої, О. В. Воронової. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 6-8
6 стаття Визначення походження дитини від матері Красицька Л.В./Визначення походження дитини від матері / Л.В. Красицька//Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 3. – С. 172-180.
7 стаття Співвідношення сімейного та цивільного права Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко); за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – С. 176-186.
8 тези доповіді Роль сімейно-правової науки в підготовці кадрів для Національної поліції України Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 141-142.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018