Апанасюк Микола Петрович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Поняття ренти як доходу Апанасюк М.П. Поняття ренти як доходу / М.П. Апанасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013 (207). – № 3. – С. 20-23.
2 стаття Юридичні особливості договору ренти Апанасюк М.П. Юридичні особливості договору ренти / М.П. Апанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - №12. - С. 40-45.
3 стаття Коло учасників договору ренти Апанасюк М.П. Коло учасників договору ренти / М.П. Апанасюк // Юрист України: наук.-практ. журн. - Х.: Право, 2012. - № 4 (21). - С. 43-48
4 тези доповіді Право публічної та приватної власності Апанасюк М.П. Право публічної та приватної власності / М.П. Апанасюк // Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 19 лют. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". - Харків : Право, 2016. - С. 81-84.
5 тези доповіді Деякі особливості права публічної власності Апанасюк М.П. Деякі особливості права публічної власності / М.П. Апанасюк // «Проблеми цивільного права та процесу» матеріали наук.-практ. конф., присвяченої світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 травня 2016 р./ МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. Справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України» – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 79-82.
6 стаття Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (цивільно-правовий аспект) Апанасюк М.П. Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (цивільно-правовий аспект) / М.П. Апанасюк // Науковий журнал «Інформація і право». - 1(16)/2016. - С.160-166.
7 тези доповіді Співвідношення свободи договору і переважних прав наймача у договорі майнового найму Апанасюк М.П. Співвідношення свободи договору і переважних прав наймача у договорі майнового найму / М.П. Апанасюк // Актуальні проблеми цивільного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра. юрид. наук, проф., чл-кор. АН УРСР В.П. Маслова, (Харків, 17 лют. 2016 р.) - Харків: Право, 2017. - С. 83-87.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018