Маковоз Оксана Сергіївна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Маркетинговий рейтинг як фактор конкурентоспроможності підприємства Маковоз О. С. Маркетинговий рейтинг як фактор конкурентоспроможності підприємства / О. С. Маковоз // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2016. – Вип. 11. – С. 473–479.
2 тези доповіді Формування логістичних систем на підприємствах торгівлі Чорна М.В. , Маковоз О.С. Формування логістичних систем на підприємствах торгівлі / М.В. Чорна, О.С. Маковоз // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 2. – с. 97-98.
3 тези доповіді Аналіз закономірностей функціонування тіньової економіки Маковоз О.С. Аналіз закономірностей функціонування тіньової економіки / О.С. Маковоз // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – с. 438-441.
4 стаття Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі Чорна М.В., Маковоз О.С. Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств торгівлі / М.В/ Чорна, О.С. Маковоз // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23). – 27-35.
5 стаття Взаємозв’язок конкурентоспроможності та маркетингового потенціалу підприємства (DEPENDENCY OF COMPETITIVENESS MARKETING AND POTENTIAL ENTERPRISE) Маковоз О.С. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та маркетингового потенціалу підприємства (DEPENDENCY OF COMPETITIVENESS MARKETING AND POTENTIAL ENTERPRISE) / О.С. Маковоз // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016.- с. 64-67.
6 тези доповіді Державна регіональна фінансова політика у забезпеченні детінізації економіки Маковоз О.С., Субботенко О.С. Державна регіональна фінансова політика у забезпеченні детінізації економіки / О.С. Маковоз, О.С. Субботенко // Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції» (19-20 квітня 2017р.). Тези доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2017. – с. 163-165.
7 стаття Cистема захисту інформації платіжних карт в Україні Маковоз О.С., Передерій Т.С., Чмирь А.Ю. Система захисту інформації платіжних карт в Україні/ Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 12, у 2 т./за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017.– T.2. – с. 140-149.
8 тези доповіді Кібертероризм як загроза інформаційній безпеці Маковоз О.С., Чмирь А.Ю. Кібертероризм як загроза інформаційній безпеці / О.С. Маковоз, А.Ю. Чмирь // Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2017 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – с. 111-113.
9 стаття ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Маковоз О.С. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства / О.С. Маковоз //Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн., / Поділ. держ. аграр.-техніч. ун-т, Хмельниц. екон. ун-т, Ін-т екон., технологій і підприємництва, Тернопіл. держ. с.-г. дослідна ст. Ін-ту кормів та сільс. госп-ва Поділля Нац. акад. аграр. наук України. – Тернопіль, 3-4. 2017 [68]. – с. 84-88.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018