Малярова Валерія Олегівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Феномен противодействия расследованию: криминалистический аспект Малярова В.О. Феномен противодействия расследованию: криминалистический аспект / В.О. Малярова // Материалы международной научно-практической конференции "Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия" Баку,
2 стаття Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні Малярова В.О. Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні / В.О. Малярова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - 2016, - №29. – Ч. 2. – Т.3 – С. 119-122
3 стаття Актуальні питання алгоритмізації розслідування окремих видів злочинів Малярова В.О. Вплив на слідчу ситуацію: можливості використання тактичних прийомів / Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики : Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяеної пам’яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків : ХНУВС, 2016.- С. 158-162.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018