Мельник Костянтин Юрійович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору Мельник К. Ю.Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія / К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. — 240 с
2 тези доповіді Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення Мельник К.Ю. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с.
3 тези доповіді Правове регулювання переведень і переміщень поліцейських в Україні Мельник К. Ю. Правове регулювання переведень і переміщень поліцейських в Україні / К. Ю. Мельник //Актуальні проблеми соціального права Матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціаль­ ного права (1 квітня 2016 р.). - Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Укра­ їнський центр соціально-правових досліджень 2016. - 284 с.
4 тези доповіді Деякі проблеми правової регламентації підстав виникнення трудових правовідносин Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення С 69 трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. — 358 с.
5 тези доповіді Деякі проблеми правової регламентації застосування контракту про проходження служби в національній поліції України Мельник К. Ю. Деякі проблеми правової регламентації застосування контракту про проходження служби в національній поліції України / К. Ю. Мельник // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції:3бірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. - 328 с.
6 тези доповіді Деякі проблеми законодавчої регламентації відносин зайнятості та працевлаштування Мельник К. Ю. Деякі проблеми законодавчої регламентації відносин зайнятості та працевлаштування / К. Ю. Мельник // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015 р.). - Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. - 168 с.
7 тези доповіді Окремі проблеми правової регламентації первинної професійної підготовки поліцейських Мельник К.Ю. Окремі проблеми правової регламентації первинної професійної підготовки поліцейських / К.Ю. Мельник // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – с. 98-101
8 тези доповіді Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні Мельник К.Ю. Деякі проблеми правової регламентації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на посади поліцейських в Україні / К.Ю. Мельник // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). – Х. : ХНУВС, 2017. – С. 326 —328.
9 монографія колективна Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими : монографія Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими : монографія /К. Ю. Мельник, С. М. Бортник, О. В. Худякова // за заг.ред. К. Ю. Мельника; Харк. нац. ун-т внутр. справ - X .:У справі, 2017. - 230 с.
10 тези доповіді Наука трудового права та кодифікація трудового законодавства Мельник К. Ю. Наука трудового права та кодифікація трудового законодавства /К.Ю. Мельник //Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – C.29-31.
11 тези доповіді До питання законодавчих ініціатив у сфері вищої юридичної освіти та юридичних професій Мельник К.Ю. До питання законодавчих ініціатив у сфері вищої юридичної освіти та юридичних професій /К.Ю. Мельник // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – С. 17-21.
12 тези доповіді До питання правового регулювання контрактів про проходження служби в поліції Мельник К.Ю. До питання правового регулювання контрактів про проходження служби в поліції / К.Ю. Мельник // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 201-202.
13 тези доповіді Просування державного службовця по службі Мельник К.Ю. Просування державного службовця по службі / К.Ю. Мельник// Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника В.П. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – С.33-34
14 тези доповіді Особливості правового регулювання переведень державних службовців та поліцейських в Україні Мельник К.Ю. Особливості правового регулювання переведень державних службовців та поліцейських в Україні / К.Ю. Мельник / Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків: Право, 2017. – С. 18–23.
15 тези доповіді Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с
16 монографія одноосібна Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія. — Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009. — 360 с.
17 підручник Трудове право України Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник / К. Ю. Мельник. — Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018