Калєніченко Лідія Іванівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України Калєніченко Л.І. Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України / Л.І. Калєніченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 2. - С. 11-14.
2 стаття Юридична відповідальність як явище об’єктивного права Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного права / Л.І Калєніченко // Право і безпека. – 2016. - № 2. - С. 31-37
3 стаття Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права / Л.І. Калєніченко // ПРАВО І БЕЗПЕКА. - 2016. - № 3. - С. 22-27
4 тези доповіді Особливості фактичної підстави юридичної відповідальності відповдільності у конституційному праві Калєніченко Л.І. Особливості фактичної підстави юридичної відповідальності відповдільності у конституційному праві / Л.І. Калєніченко // ХІІІ Міжнародна конференція «Від громадянського суспільства–до правової держави» за напрямом «Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції». Збірник тез доповідей конференції. 21 квітня 2017 р. м. Харків, 2017 - с.80-83
5 стаття Поняття та види принципів юридичної відповідальності Калєніченко Л.І. Поняття та види принципів юридичної відповідальності / Л.І. Калєніченко // Право і безпека. - 2017. - № 1(64). – С. 24-30.
6 стаття Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика Калєніченко Л.І. Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика / Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - Вип. 2. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2017_2_6
7 стаття ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Калєніченко Л.І. ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ //«Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 3 .(25). – Republica Moldova, 2017. - С. 14-17
8 стаття Змістова характеристика загальноправових принципів юридичної відповідальності Калєніченко Л.І. Змістова характеристика загальноправових принципів юридичної відповідальності / Л.І. Калєніченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - № 3. – С. 20-23. Режим доступу. http://pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/90
9 стаття Юридична відповідальність як динамічне правове явище Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як динамічне правове явище / Л.І. Калєніченко // Форум права. – 2017. - № 3. - С. 67-71
10 стаття Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності Калєніченко Л.І. Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності / Л. І. Калєніченко // Право і безпека. – 2017. - № 3(66). - С. 26-32
11 стаття Поняття та ознаки державно-правового примусу Калєніченко Л.І. Поняття та ознаки державно-правового примусу / Л.І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 3(78). - С. 21-30
12 тези доповіді Державно-правовий примус та система його форм Калєніченко Л.І. Державно-правовий примус та система його форм / Л.І. Калєніченко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, Харків. нац.. ун-т внутр.. справ. – Харків, 2017. - С. 89-92.
13 тези доповіді Внесок Григорія Сковороди в ідеологію вітчизняного праворозуміння і державотворення Слинько Д.В., Калєніченко Л.І. Внесок Григорія Сковороди в ідеологію вітчизняного праворозуміння і державотворення // Міжкафедральний круглий стіл за планом Всеукраїнських Сковородинівських навчань «Пізнай себе» (до 300-річного ювілею Г.С. Сковороди). 5 жовтня 2017 року м. Харків. - C. 8
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017