Орлов Юрій Володимирович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія одноосібна Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності Орлов Ю. В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : монографія / Ю. В. Орлов. – Х. : Діса Плюс, 2016. – 656 с.
2 стаття Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі Орлов Ю. В. Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 20–31.
3 стаття Криміногенність політичного режиму: загальнотеоретична кримінологічна характеристика Орлов Ю. В. Криміногенність політичного режиму : загальнотеоретична кримінологічна характеристика / Ю. В. Орлов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Випуск 2. – Том 3. – С. 7–11.
4 стаття Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду Орлов Ю. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду / Ю.В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. 2017. № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. Х. : ХНУВС, 2017. С. 126–136.
5 стаття Кримінологічний аналіз проекту Закону України «Про пенітенціарну систему» Орлов Ю. В. Кримінологічний аналіз проекту Закону України «Про пенітенціарну систему» / Ю.В. Орлов // Право і безпека. 2017. № 1. С. 68–73.
6 тези доповіді Корупційна схема : поняття та сутність Орлов Ю. В. Корупційна схема : поняття та сутність / Ю.В. Орлов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. унтвнутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2017. - С. 138–140
7 тези доповіді Політична корупція в Україні: сутність та запобігання Орлов Ю. В. Політична корупція в Україні: сутність та запобігання / Ю. В. Орлов // Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 грудня 2016 року). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 317–320.
8 стаття Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності Орлов Ю. В. Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності / Ю. В. Орлов // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3.pdf.
9 стаття Дискурсивно-комунікативна теорія детермінації злочинності: концептуальні засади формування Орлов Ю. В. Дискурсивно-комунікативна теорія детермінації злочинності: концептуальні засади формування. / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України 2017. № 3(17) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. Х. : ХНУВС, 2017. С. 23-32.
10 тези доповіді Дискурс як об’єкт кримінологічного аналізу. Орлов Ю. В. Дискурс як об’єкт кримінологічного аналізу. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (10 листопада 2017 року, м. Львів). Львів : ЛьвДУВС, 2017. С. 167–169.
11 тези доповіді Проблеми трансформації окремих кримінально-правових відносин в Україні крізь призму юрисдикції Міжнародного кримінального суду Орлов Ю. В. Проблеми трансформації окремих кримінально-правових відносин в Україні крізь призму юрисдикції Міжнародного кримінального суду : Матер. наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки правоохоронців у Харкові (25 листопада 2017 року, м. Харків) ; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2017. С. 154–155.
12 монографія одноосібна Суїцидальність в Україні: кримінологічна характеристика та протидія Шкуро В. В. Суїцидальність в Україні: кримінологічна характеристика та протидія : монографія / За наук. ред. д-ра юрид наук., доц-та Ю.В. Орлова ; Кримінологічна асоціація України. Харків : Діса Плюс, 2017. 262 с.
13 стаття Антикриміналізм політичний Орлов Ю. В. Антикриміналізм політичний // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 68
14 стаття Детермінація злочинності Орлов Ю. В. Детермінація злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 178–180.
15 стаття Експертиза кримінологічна Орлов Ю. В. Експертиза кримінологічна. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1 (8). С. 297–301 URL : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/29_Orlov.pdf.
16 стаття Експеримент кримінологічний Орлов Ю. В. Експеримент кримінологічний // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 203.
17 стаття Глобалізація злочинності Орлов Ю. В. Глобалізація злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 147–148.
18 стаття Планування кримінологічне Орлов Ю. В. Планування кримінологічне Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – № 2 (7). – С. 358–360. URL : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/40_Orlov.pdf.
19 стаття Злочин (політичний) Орлов Ю. В. Злочин (політичний) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 245.
20 стаття Злочинність політична Орлов Ю. В. Злочинність політична // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 281–283.
21 стаття Корупція політична Орлов Ю. В. Корупція політична // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 324–326.
22 стаття Кримінологічна ефективність нормативно-правового акту Орлов Ю. В. Кримінологічна ефективність нормативно-правового акту // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 340–341.
23 стаття Кримінологія аболіціоністська Орлов Ю. В. Кримінологія аболіціоністська // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 362–363.
24 стаття Кримінологія архітектурна Орлов Ю. В. Кримінологія архітектурна // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 363–364
25 стаття Кримінологія інтегративна (конститутивна) Орлов Ю. В. Кримінологія інтегративна (конститутивна) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 364.
26 стаття Кримінологія миротворча (сутнісна) Орлов Ю. В. Кримінологія миротворча (сутнісна) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 367–368.
27 стаття Кримінологія політична Орлов Ю. В. Кримінологія політична // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 368–370.
28 стаття Кримінологія правотворчості Орлов Ю. В. Кримінологія правотворчості // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 370.
29 стаття Переслідування політичне (політико-кримінологічний аспект) Орлов Ю. В. Переслідування політичне (політико-кримінологічний аспект) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 518–521
30 стаття Позитивізм в кримінології Орлов Ю. В. Позитивізм в кримінології // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 529.
31 стаття Прогнозування кримінологічне Орлов Ю. В. Прогнозування кримінологічне // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 556–558
32 стаття Психоаналіз в кримінології (підходи) Орлов Ю. В. Психоаналіз в кримінології (підходи) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 568–570.
33 стаття Репресії політичні (політико-кримінологічний аспект) Орлов Ю. В. Репресії політичні (політико-кримінологічний аспект) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 573–574.
34 стаття Ризик криміногенний Орлов Ю. В. Ризик криміногенний // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 577–578.
35 стаття Соціальний натуралізм Орлов Ю. В. Соціальний натуралізм // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 611–612.
36 стаття Тенденції злочинності Орлов Ю. В. Тенденції злочинності // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 646–648.
37 стаття Теорія стигматизації (інтеракції) Орлов Ю. В. Теорія стигматизації (інтеракції) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 653.
38 стаття Теорія небезпечного стану Орлов Ю. В. Теорія небезпечного стану // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 651–652.
39 стаття Теорія розумової відсталості злочинців Орлов Ю. В. Теорія розумової відсталості злочинців // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 652
40 стаття Теорія соціальної дезорганізації Орлов Ю. В. Теорія соціальної дезорганізації // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 652–653.
41 стаття Терор політичний (політико-кримінологічний аспект) Орлов Ю. В. Терор політичний (політико-кримінологічний аспект) // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 2017. – С. 657–658.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018