Іванцов Володимир Олександрович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Приведение национального законодательства Украины в соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией: текущие реалии Іванцов В.О. Приведение национального законодательства Украины в соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией: текущие реалии / В.О. Івнанцов // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» - Вип. 6 - 2015. - с. 47-51
2 стаття Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управліянням і незалежністю у служінні суспільству Іванцоі В.О., Вуйма А.Г. Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управліянням і незалежністю у служінні суспільству / В.О. Іванцов, А.Г. Вуйма // Право і суспільство. – 2016. – № 2 (№ 4). – С. 137-144.
3 коментар Науково-практичний коментар до Закону України "Про Національну поліцію" Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
4 тези доповіді Restrictions for accepting gifts as a measure to prevent corruption: a critical view on implementation in Ukraine Vladymyr O. Ivantsov Restrictions for accepting gifts as a measure to prevent corruption: a critical view on implementation in Ukraine / Vladymyr O. Ivantsov, Grzegorz Makowski // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 15 квітня 2016 р. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 75–79
5 тези доповіді Види антикорупційної експертизи Іванцов В. О. Види антикорупційної експертизи / В. О. Іванцов // Актуальні питання профілактики корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних умовах : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., Дніпро, 17 червня 2016 р. – Дніпро : ДДУВС, 2016. – С. 41–44
6 тези доповіді Принципи запобігання та протидії корупції: аналіз антикорупційного законодавства Іванцов В. О. Принципи запобігання та протидії корупції: аналіз антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / В. О. Іванцов // Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, Миколаїв, 20-21 травня 2016 р. – Миколаїв : НУК, 2016. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail;jsessionid=469a279d32b4c383b3bbcfa261a9?lectureId=36935&conferenceId=36154&isProjectorView=false
7 тези доповіді Problems of surface inspection as a police measure Vladymyr O. Ivantsov Problems of surface inspection as a police measure / Vladymyr O. Ivantsov, Kateryne O. Chyshko // The First International Scientific Conference on Law and Political Sciences : Proceedings of the Conference (March 15, 2017). – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – P. 51-55.
8 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
9 тези доповіді Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів Іванцов В.О., Чишко К.О. Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів / В.о. Іванцов , К. О. Чишко // Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (25 листопада 2017 рік, м. Харків). - 136-138.
10 тези доповіді Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції Іванцов В.O. Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції / В.O. Іванцов , К. О. Чишко // Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А. С. Нестеренко.
11 тези доповіді Обмеження пересування особи як поліцейський захід: актуальні питання правореалізації Іванцов В.О. Обмеження пересування особи як поліцейський захід: актуальні питання правореалізації / В.О. Іванцов // Становлення та розвиток правової держави : проблеми теорії та практики : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2017. – 36-38/
12 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності (Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1 КУпАП)) Іванцов В.О. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 164 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018