Чишко Катерина Олександрівна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Кваліфікація адміністративних проступків у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки: історичний аспект та сучасне розуміння Чишко К.О. Кваліфікація адміністративних проступків у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки: історичний аспект та сучасне розуміння / К.О. Чишко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право».
2 стаття Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку): поняття, ознаки, передумови Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку): поняття, ознаки, передумови / К.О. Чишко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3 (70). – С. 150-158.
3 стаття Поняття громадської безпеки та її зв’язок з категорією громадського порядку в адміністративно-деліктному законодавстві Чишко К.О. Поняття громадської безпеки та її зв’язок з категорією громадського порядку в адміністративно-деліктному законодавстві / К.О. Чишко // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 137-143.
4 стаття Щодо кваліфікації адміністративного проступку за ознаками об’єктивної сторони статті 174 КУпАП України Чишко К.О. Щодо кваліфікації адміністративного проступку за ознаками об’єктивної сторони статті 174 КУпАП України / К.О. Чишко // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2016. – № 1(12). – С. 92-98.
5 стаття Процедура квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности Чишко Е. А. Процедура квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности / Е. А. Чишко// Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata», 2016. – № 4/2. – С. 86-90
6 стаття Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Чишко К.О. Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки/ К.О. Чишко // Право і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 135–142.
7 тези доповіді Громадський порядок як об’єкт адміністративно-правового забезпечення Чишко К. О. Громадський порядок як об’єкт адміністративно-правового забезпечення / К. О. Чишко / Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України: Збірник матеріалів круглого столу (21-22 листопада 2014 року, м. Харків) / Харківський нац. ун-т внутр.. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2014, С. 151-156
8 тези доповіді Принципи адміністративно-правової кваліфікації Чишко К. О. Принципи адміністративно-правової кваліфікації / К. О. Чишко, О. Ю. Салманова / Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: зб. Матеріалів наук.-практ. конф. (15 квітня 2015 року, м. Харків) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 213-217.
9 тези доповіді Сутність та значення адміністративної кваліфікації правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Чишко К. О. Сутність та значення адміністративної кваліфікації правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки / К. О. Чишко / Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (2 листопада 2015 року). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015, С. 166-168.
10 тези доповіді Функції адміністративно-правової кваліфікації та кваліфікації адміністративного правопорушення Чишко К. О. Функції адміністративно-правової кваліфікації та кваліфікації адміністративного правопорушення / К. О. Чишко / Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: Матеріали Міжнародної науково-пракичної конференції (13 листопада 2015 року). – Харків: ХНУВС, 2015, С. 301- 303.
11 автореферат дисертації Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Чишко К. О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / К.О. Чишко. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2016. – 23 с.
12 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
13 тези доповіді Problems of surface inspection as a police measure Vladymyr O. Ivantsov Problems of surface inspection as a police measure / Vladymyr O. Ivantsov, Kateryne O. Chyshko // The First International Scientific Conference on Law and Political Sciences : Proceedings of the Conference (March 15, 2017). – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – P. 51-55.
14 тези доповіді Адміністративна відповідальність юридичних осіб за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Чишко К.О. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку / Conferin
15 монографія одноосібна Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки : монографія / за ред. д-ра юрид. наук, проф., О.Ю. Салманової. - Харків : У справі, 2017. - 232 с.
16 стаття Особливості кваліфікації публічних деліктів об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека Чишко К.О. Особливості кваліфікації публічних деліктів об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека / К.О. Чишко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наукових праць Донецького інституту внутрішніх справ при ДНУ. Вип. 1 (59). – Кривий Ріг, 2017. – с. 83-89.
17 монографія колективна Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліці Чишко К. О. Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції / В.о. Іванцов , К. О. Чишко // Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А. С. Нестеренко.
18 довідник Судові та правоохоронні органи Японії Чишко К.О. Судові та правоохоронні органи Японії: інформаційний довідник / К.Л. Бугайчук, К.О. Чишко. - Харків: ХНУВС. - 2017. - 35 с.
19 тези доповіді Актуальні питання реалізації поліцейського піклування в умовах сьогодення Чишко К.О. Актуальні питання реалізації поліцейського піклування в умовах сьогодення / К. О. Чишко // Становлення та розвиток правової держави : проблеми теорії та практики : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2017. – 33-35.
20 тези доповіді Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів Чишко К.О. Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів / В.о. Іванцов , К. О. Чишко // Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові (25 листопада 2017 рік, м. Харків). - 136-138.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017