Павленко Наталія Вікторівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Земельна реформа в Україні крізь призму проблем економічної безпеки Павленко Н.В. Земельна реформа в Україні крізь призму проблем економічної безпеки [ Текст] / Н.В. Павленко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.)/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.–Харків, 2016.- 472 с. - C. 428-430.
2 тези доповіді Вплив екстрактивних інститутів на інноваційний розвиток України Павленко Н.В. Вплив екстрактивних інститутів на інноваційний розвиток України / Н.В. Павленко // Інноваційна економіка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року) – Херсон: Видавничий дом «Гельветика», 2016.– С. 7-9.
3 тези доповіді Екстрактивні інститути в економіці України Павленко Н.В. Екстрактивні інститути в економіці України / Н.В. Павленко // Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. - С. 34-37.
4 тези доповіді Скорочення бюджетних видатків як проблема національної безпеки Павленко Н.В. Скорочення бюджетних видатків як проблема національної безпеки / Н.В. Павленко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.–Харків :ХНУВС, 2015. - С. 372-374.
5 тези доповіді Інституційні перетворення в Україні в світлі теорії суспільних порядків Д. Норта Павленко Н.В. Інституційні перетворення в Україні в світлі теорії суспільних порядків Д. Норта [ Текст] / Н.В. Павленко //Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-прак- тичної конференції. – Полтава : ПУЕТ, 2015. - С. 44-46.
6 тези доповіді Шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні Павленко Н.В. Шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні [ Текст] / Н.В. Павленко //Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8 травня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – С. 9-10.
7 тези доповіді Балансування інтересів основних макроекономічних суб’єктів як умова модернізації суспільства Павленко Н.В. Балансування інтересів основних макроекономічних суб’єктів як умова модернізації суспільства [ Текст] / Н.В. Павленко //Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.–Харків :ХНУВС, 2014. - С. 430-432.
8 тези доповіді Проблеми реформування земельної власності в Україні Павленко Н.В. Проблеми реформування земельної власності в Україні [ Текст] / Н.В. Павленко // Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С. 14-16
9 тези доповіді Перспективи розвитку орендних відносин в аграрному секторі економіки України Павленко Н.В. Перспективи розвитку орендних відносин в аграрному секторі економіки України [ Текст] / Н.В. Павленко //Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2014 р., м. Харків/ ред. кол.: В.Я.Швець [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. -243 с. - С. 139-141.
10 тези доповіді Деолігархізація як умова подолання корупції Павленко Н.В. Деолігархізація як умова подолання корупції [ Текст] / Н.В. Павленко // Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : збірник наукових праць за матеріалами XІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20–21 квітня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 206 с. - с. 29-32.
11 тези доповіді Інститут неформального кураторства як елемент системної корупції Павленко Н.В. Неформальне кураторство як елемент системної корупції / Н. В. Павленко // Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії [Текст] : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.) / [редкол.: В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, В.І. Шакун та ін.]. –Київ : Нац. Акад.. внутр. справ, 2017. – 448 с. –С. 294-297
12 тези доповіді Екстрактивні інститути в енергетичному секторі економіки України Павленко Н.В. Екстрактивні інститути в енергетичному секторі економіки України // Н.В. Павленко / Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 01 груд. 2017 р.)/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.–Харків, 2017.- 440 с. -С. 410-413.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018