Шишка Олександр Романович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особисті немайнові права за ЦК України: що це? Шишка О. Р. Особисті немайнові права за ЦК України: що це?/ О.Р. Шишка // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали «круглого столу», причвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 8 грудня 205 р. / Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. :, 2016, - 103-108.
2 тези доповіді Об’єктоздатність немайнових прав Шишка О. Р. Об’єктоздатність немайнових прав / О. Р. Шишка // Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня нородження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 194-197.
3 тези доповіді Один із поглядів до правової моделі цивільних правовідносин, об'єктом яких є блага, що мають подвійну правову природу Шишка О. Р. Один із поглядів до правової моделі цивільних правовідносин, об'єктом яких є блага, що мають подвійну правову природу / О.Р. Шишка // Приватне право України і європейська інтеграція : тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року.-К.: ТОВ "Білоцерківдрук", 2016.-261-265.
4 стаття Застосування методу альтернативи при визначенні правової моделі цивільних правовідносин, об’єктом яких є блага, що мають подвійну правову природу Шишка О. Р. Застосування методу альтернативи при визначенні правової моделі цивільних правовідносин, об’єктом яких є блага, що мають подвійну правову природу /О. Р. Шишка // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – №1 (01). – С. 93–113.
5 тези доповіді Критерії визначення цивільних відносин у предметі цивільно-правового регулювання Шишка О. Р. Критерії визначення цивільних відносин у предметі цивільно-правового регулювання / О. Р. Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (27 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 82-87
6 стаття Відносини, що регулюються цивільним законодавством України Шишка О. Р. Відносини, що регулюються цивільним законодавством України /О. Р. Шишка // Приватне право і підприємництво. – 2016. – Вип. 15. – С. 86–90.
7 тези доповіді Трудові відносини в предметі цивільно-правового регулювання Шишка О. Р. Трудові відносини в предметі цивільно-правового регулювання /О. Р. Шишка // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 206 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С.263-268.
8 тези доповіді Публічні юридичні особи : проблеми термінологічного позначення, а також визначення їх правового становища в предметі цивільного права Шишка О. Р. Публічні юридичні особи : проблеми термінологічного позначення, а також визначення їх правового становища в предметі цивільного права /О. Р. Шишка // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 52-56.
9 тези доповіді Договір як індивідуальний регулятор цивільних відносин : деякі питання предмету цивільного права Шишка О. Р. Договір як індивідуальний регулятор цивільних відносин : деякі питання предмету цивільного права / О. Р. Шишка // Актуальні проблеми приватного права : договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня нородження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Х. : Право, 2017. – С. 213-216.
10 тези доповіді Юридична особа волездатна чи неволездатна : проблема предмету цивільного права Шишка О. Р. Юридична особа волездатна чи неволездатна : проблема предмету цивільного права / О. Р. Шишка // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. – С. 155-157.
11 стаття Концепт статьи 1 ГК Украины: методологический путь к познанию и проблемы Шишка А. Р. Концепт статьи 1 ГК Украины: методологический путь к познанию и проблемы / А. Р.Шишка / / Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина / под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. Слипченко. – Харьков : Право, 2017. – С. 389–414.
12 тези доповіді Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм: проблема визначення предмета цивільного права Шишка О. Р. Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм: проблема визначення предмета цивільного права / О.Р. Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19–20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 230-233
13 тези доповіді До обґрунтування необхідності визначення корпоративних відносин в предметі цивільного права : до постановки проблем Шишка О. Р. До обґрунтування необхідності визначення корпоративних відносин в предметі цивільного права : до постановки проблем / О. Р. Шишка // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ, 2017. - С.264-269.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017