Піхурець Олена Вікторовна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Правове регулювання відносин щодо використання об’єкта, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору Піхурець О. В. Правове регулювання відносин щодо використання об’єкта, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору / О.В. Піхурець // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С.263-268.
2 тези доповіді Умови договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності Піхурець О.В. Умови договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / О.В. Піхурець // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. присвяч. 93-річчю з дня народження В.П.Маслова (Харків, 17 лютого 2017р.). – С.157-160.
3 тези доповіді Нові напрямки розвитку правового регулювання відносин пов’язаних з використанням авторських творів Піхурець О.В. Нові напрямки розвитку правового регулювання відносин пов’язаних з використанням авторських творів / О.В. Піхурець // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. – С.125-128.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017