Сліпченко Святослав Олександрович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді УЧАСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ* Сліпченко С.О. Участь юридичних осіб публічного права в особистих немайнових відносинах / С.О. Сліпченко // Юридичні особи публічного права : участь у цивільному обороті (Матвєєвскі цивілістичні читання). Матер. міжнар. наук.-практич. Конф, Київ, 8 листопада 2016. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 115–116
2 тези доповіді ТІЛО ЛЮДИНИ, ЯКА ПОМЕРЛА, ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА* Сліпченко С.О. Тіло людини, яка померла, як об’єкт цивільного права / С.О. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с.
3 тези доповіді ЩОДО ЦІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Сліпченко С.О. Щодо цільно-правової відповідальності / С.О. Сліпченко // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковского : (до 150-річчя від дня його народження) : матер. Міжн. наук.-практич. конф. (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 78–80.
4 тези доповіді ЩОДО СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ1 Сліпченко С.О. Щодо системи об’єктів цивільного права україни/ С.О. Сліпченко // Приватне право України і європейська інтеграція : тенденції та перспективи. Матер. VI Міжнар. цивілістичного форуму, Київ, 14–15 квітня 2016 року. – К. – ТОВ «Білоцерківдрук». – 2016. – 280 с. – С. 82–84.
5 тези доповіді ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ1 Сліпченко С.О. Деякі питання методології дослідження цивільного обороту / С.О. Сліпченко // Матер. наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 73–76.
6 тези доповіді ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Сліпченко С.О. Визначення поняття цивільно-правової відповідальності / С.О. Сліпченко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : матер. «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 18 грудня 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – С. 19–22.
7 тези доповіді Деякі питання договірного регулювання цивільних відносин Сліпченко С.О. Деякі питання договірного регулювання цивільних відносин / С.О. Сліпченко // Актуальні проблеми приватного права: договір, як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниціз дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.) – Харків : Право, 2017. – С. 53-55
8 стаття Метод альтернатив в развитии учения о личных неимущественных правах Слипченко С. А. Метод альтернатив в развитии учения о личных неимущественных правах / С. А. Слипченко // Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина / под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. Слипченко. – Харьков : Право, 2017. – С. 92–113.
9 тези доповіді Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права Сліпченко С.О. Безготівкові гроші як об’єкт цивільного права / С. О. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. Учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19 – 20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ; Харків. Обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 56–59.
10 тези доповіді Поняття «перехід» та «відчуження» у цивільному обороті Сліпченко С.О. Поняття «перехід» та «відчуження» у цивільному обороті / С. О. Сліпченко // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковского : матер. Міжн. наук.-практич. конф. (Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд. відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; економ.-прав. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 14–19.
11 тези доповіді Стан корпоративного права в Україні та перший крок до його покращення Сліпченко С.О. Стан корпоративного права в Україні та перший крок до його покращення / С.О. Сліпченко // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : зб. науков. праць за матер. ХV Міжнар. науково-практич. конф. (6–7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім.. академіка Ф, Г, Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 224–228.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018