Зайцев Олексій Леонідович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Забезпеченя в закупівях товарів, робіт і послуг за державні кошти Зайцев О.Л. Забезпеченя в закупівях товарів, робіт і послуг за державні кошти / О.Л. Зайцев // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-й річниціз дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 19 лют. 2016 р. – Х.: Право, 2016. – с. 57-60
2 тези доповіді Практика застосування судами україни статті 1272 ЦК УКРАЇНИ Зайцев О. Л. Практика застосування судами україни статті 1272 ЦК УКРАЇНИ. Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / О. Л. Зайцев // МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 60-63
3 стаття Розвиток законодавства договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Зайцев О. Л.Розвиток законодавства договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти / О.Л. Зайцев // Eurasian Academic Research Journal 2016. - №3 (03).- с. 58-62
4 посібник Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 1. Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 1. / за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В.А.Кройтора, канд. юрид. наук, доц. О.Є. Кухарєва, канд. юрид. наук, доц. Ткалича М.О. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 384 с.
5 посібник Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 2. Зайцев О. Л. Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 2. / О. Л. Зайцев за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В.А.Кройтора, канд. юрид. наук, доц. О.Є. Кухарєва, канд. юрид. наук, доц. Ткалича М.О// – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 352 с.
6 стаття Створення тендерного комітету на підприємстві Зайцев О.Л. Створення тендерного комітету на підприємстві // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К.Ю.Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с. С. 157-161
7 тези доповіді Значення річного плану закупівель для механізму державних закупівель Зайцев О.Л. Значення річного плану закупівель для механізму державних закупівель // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016 р.) – Х.: 2016. – 352 с. С. 65-71
8 тези доповіді Деякі вимоги до договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Зайцев О.Л. Деякі вимоги до договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти / О.Л. Зайцев //Актуальні проблеми приватного права: договір, як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниціз дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.) – Харків : Право, 2017. – с. 29-32
9 тези доповіді Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток тендерного права Зайцев О.Л. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток тендерного права // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. – С. 72-74
10 тези доповіді Співвідношення конституційного та тендерного законодавства Зайцев О. Л. Співвідношення конституційного та тендерного законодавства / О. Л.Зайцев // Від громадянського суспільства – до правової держави / Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 482 с. С. 366-369.
11 стаття Методология исследования государственных закупок в Украине Зайцев А. Л. Методология исследования государственных закупок в Украине / А. Л. Зайцев // Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф. А. А. Пушкина / под ред. Ю. М. Жорнокуя и С. А. Слипченко. – Харьков : Право, 2017. – С. 349–367.
12 тези доповіді Проблеми державних закупівель в України. Зайцев О. Л. Проблеми державних закупівель в України / О. Л. Зайцев //Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с. С. 142-145
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017