Радченко Олександр Іванович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Анулювання громадянства: зміст та перспективи запровадження в Україні Радченко О. І. Анулювання громадянства: зміст та перспективи запровадження в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Радченко // Порівняльно-аналітичне право – 2016. – № 4. – С. 56-58. – Режим доступу до журн. : http://pap.in.ua/4_2016/16.pdf
2 стаття Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України Радченко О.І. Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України / О.І. Радченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3 (70). – С. 44-50.
3 тези доповіді До питання про виборчу систему на місцевому рівні Радченко О.І. До питання про виборчу систему на місцевому рівні / О.І. Радченко // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми». – Х.: МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – С. 263-265.
4 тези доповіді Децентралізація і деконцентрація влади: співвідношення понять Радченко О.І. Децентралізація та деконцентрація влади: співвідношення понять / О.І. Радченко // Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Харків, 20 квітня 2016 р.) «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини». – Х.:Хар. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – С. 126-128.
5 тези доповіді Інституційний механізм імплементації судової реформи в Україні Радченко О.І. Інституційний механізм імплементації судової реформи в Україні /О.І. Радченко // Тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.) «Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції». – Х.: МОН України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – 2017. – С. 323-326.
6 тези доповіді До питання про запровадження інституту конституційної скарги в Україні Радченко О.І. До питання про запровадження інституту конституційної скарги в Україні /О.І. Радченко // Всеукр. науково-практ. конф. (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) «Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі». – Дніпро: Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – 2017. – С. 128-130.
7 тези доповіді Участь у виборах і референдумах як конституційний обов’язок: зміст і перспективи запровадження в Україні Радченко О.І. Участь у виборах і референдумах як конституційний обов’язок: зміст і перспективи запровадження в Україні // Тези доп. Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання в навчальних закладах України». – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 2017. – С. 212-216.
8 посібник Конституційне право: навчальний посібник Конституційне право: навчальний посібник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. М.І. Марчука; О.С. Бакумов, Л.Д. Варунц, Т.І. Гудзь та ін.; передм. М.І. Марчука. Харків, 2017. 358 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018