Марчук Микола Іванович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми реалізації принципу релігійної нейтральності органів державної влади Республіки Польща Марчук М.І.Проблеми реалізації принципу релігійної нейтральності органів державної влади Республіки Польща / М.І. Марчук // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 116-119.
2 стаття Механізми оптимізації співпраці між главою держави та урядом у конституційно-правовій доктрині Республіки Польщі Марчук М.І. Механізми оптимізації співпраці між главою держави та урядом у конституційно-правовій доктрині Республіки Польщі / М.І. Марчук // Visegrad journal on Human Rightsю. - № 4(1). - 2016. - С. 140-145
3 стаття Основні напрямки реформування виборчого законодавства України Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 34-41
4 тези доповіді Польська модель територіальної організації влади: досвід для України Марчук М.І. Польська модель територіальної організації влади: досвід для України / М.І. Марчук // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. - С. 259-262
5 тези доповіді Право на працю у конституційно-правовій доктрині України Марчук М.І. Право на працю у конституційно-правовій доктрині України / М.І. Марчук // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.). - С. 191-194.
6 тези доповіді До проблеми "роздержавлення" правоохоронної функції: досвід Республіки Польща Марчук М.І. До проблеми "роздержавлення" правоохоронної функції: досвід Республіки Польща / М.І. Марчук // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків, 2017. – С. 126-129.
7 тези доповіді Інформаційна безпека правоохоронної сфери України Марчук М.І. Інформаційна безпека правоохоронної сфери України / М.І. Марчук // Актуальні питання пртидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листопада 2017, м. Харків) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017 – С.38-40.
8 тези доповіді Основні правові підходи щодо національних менших у державах сучасної Європи Марчук М.І. Основні правові підходи щодо національних менших у державах сучасної Європи / М.І. Марчук, М.Ю. Погуца // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матер. Всеукр. науко.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року "Виклик часу перемін" (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.). - С. 260-262.
9 тези доповіді Грошове за безпечення поліцейських у Республіці Польща Марчук М.І. Грошове забезпечення поліцейських у Республіці Польща / М.І. Марчук // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права ХНУВС (м.Харків, 3 листопада 2017 р.). – Х.: Харків. нац. ун-т внутрішніх справ, 2017. – С.233-235.
10 тези доповіді Роль навчальних дисциплін конституційно-правового блоку для підготовки українських поліцейських Марчук М.І. Роль навчальних дисциплін конституційно-правового блоку для підготовки українських поліцейських /М.І. Марчук // підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст, і доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в м. Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.)/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. С.199-200
11 посібник Конституційне право: навчальний посібник Марчук М.І. Конституційне право: навчальний посібник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг.ред. М.І. Марчука; О.С. Бакумов, Л.Д. Варунц, Т.І. Гудзь та ін.; передм. М.І. Марчука. Харків, 2017. 358 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018