Мілорадова Наталя Едуардівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців Мілорадова Н.Е. Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців / Н.Е. Мілорадова, В.В. Доценко // Право і безпека. 2016. вип №3 (62). С. 12-18.
2 тези доповіді ЕКСТРЕМАЛЬНА ПІДГОТОВКА – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОНЦЯ-ПРОФЕСІОНАЛА Мілорадова Н.Е., Доценко В.В. ЕКСТРЕМАЛЬНА ПІДГОТОВКА – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОНЦЯ-ПРОФЕСІОНАЛА /Н.Е. Мілорадова, В.В. Доценко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Харків, 2017. - С. 192-193
3 тези доповіді ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВУЗІВСЬКОГО ЕТАПУ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ ПРАВООХОРОНЦІВ Мілорадова Н.Е. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВУЗІВСЬКОГО ЕТАПУ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ ПРАВООХОРОНЦІВ / Н.Е. Мілорадова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2017. - С. 67-69.
4 тези доповіді ОСОБЛИВОСТІ СУБЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ Доценко В.В., Мілорадова Н.Е. Особливості суб’єктивної картини життєвого шляху майбутніх правоохоронців / В.В. Доценко, Н.Е. Мілорадова // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький). 2017. – С. 224-228
5 тези доповіді Деякі проблеми при наданні психологічної допомоги представникам силових структур після участі у бойових діях Мілорадова Н.Е. Деякі проблеми при наданні психологічної допомоги представникам силових структур після участі у бойових діях/ Н.Е. Мілорадова // Матер. науково-практич. конф. «Психо-соціальна реабілітація постраждалих і тимчасово переміщених осіб із зони АТО в санаторно-курортних умовах» , присвяченої 155-річчю ДП Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» і 55-річчю кафедри психотерапії ХМАПО (ХХ Платонівські читання) (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.).
6 тези доповіді РОЛЬ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ЕТАПІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ Мілорадова Н.Е., Макарова О.П. РОЛЬ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ЕТАПІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ / Н.Е. Мілорадова, О.П. Макарова // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 березня 2017 року). Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 82-83
7 тези доповіді Застосування тренінгових технологій навчання у професійній підготовці правоохоронців Мілорадова Н.Е.. Застосування тренінгових технологій навчання у професійній підготовці правоохоронців /Н.Е. Мілорадова // «Актуальні дослідження в соціальній сфері» : матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада2017 р.) – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2017. – С.199-202
8 тези доповіді Психологічний супровід трансформацій інтегральної ідентичності майбутніх правоохоронців Мілорадова Н. Е.Твердохлєбова Н. Є. Психологічний супровід трансформацій інтегральної ідентичності майбутніх правоохоронців / Н. Е Мілорадова ., Н. Є.Твердохлєбова // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права [Текст] : матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький,С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 271-275
9 тези доповіді Періодізація теоретичних поглядів на проблему професіогенезу особистості фахівця Мілорадова Н.Е. Періодізація теоретичних поглядів на проблему професіогенезу особистості фахівця /Н.Е. Мілорадова // Матеріали Науково-практична конференція до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини 24 листопада 2017 р. - Харків% ХНУВС, 2017. - с. 202-204
10 тези доповіді Психологическое сопровождение профессионального развития сотрудников правоохранительных органов. Милорадова Н.Э. Психологическое сопровождение профессионального развития сотрудников правоохранительных органов / Н.Э. Милорадова// Современные проблемы прикладной юридической психологии С 56 [Электронный ресурс] : материалы I Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Минск, 23 ноября 2017 г. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.].
11 стаття Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях Мілорадова Н.Е Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях Мілорадова Н.Е. / Право та безпека. – 2017. - № 2 (65). – С. 160-166
12 стаття Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців Мілорадова Н.Е. Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців /Н.Е. Мілорадова // Право та безпека. – 2017. - № 3. – С.139-144
13 стаття Ретроспективний аналіз науково-психологічних концепцій професіогенезу фахівця Мілорадова Н.Е Ретроспективний аналіз науково-психологічних концепцій професіогенезу фахівця / Н.Е Мілорадова // Scientific Light. – 2017. - №8. – с.18-23
14 стаття Общетеоретические подходы к периодизации профессионального становления личности / Милорадова Н..Э. Общетеоретические подходы к периодизации профессионального становления личности / Н.Э. Милорадова // Педагогическое мастерство. Научно-методический журнал. Бухарский государственный университет. Бухара, Республика Узбекистан
15 стаття Теоретичні концепції негативного професіогенезу особистості Мілорадова Н.Е. Теоретичні концепції негативного професіогенезу особистості / Н.Е. Мілорадова // Sciences of the Europe – 2017. – №19/19. – с.62-67
16 стаття Етапи професіогенезу особистості правоохоронця Милорадова Н.Е Етапи професіогенезу особистості правоохоронця /Н.Е Милорадова.//Американський журнал фундаментальних, прикладних і експериментальних досліджень» /«American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research». – 2017 (4). – с. 42-48.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017