Доценко Вікторія Вячеславівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців Мілорадова Н.Е. Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців / Н.Е. Мілорадова, В.В. Доценко // Право і безпека. 2016. вип.№3 (62). С. 12-18.
2 тези доповіді Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-факторів життєдіяльності Доценко В.В. Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-факторів життєдіяльності / В.В. Доценко // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. С.174-177.
3 тези доповіді ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ Доценко В.В. Використання тренінгових технологій у підготовці персоналу для боротьби з кіберзлочинністю / В.В. Доценко // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 201-202
4 тези доповіді ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ Доценко В.В. Психологічні особливості життєвих уявлень майбутніх правоохоронців / В.В. Доценко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - С. 51 - 54.
5 тези доповіді Особливості суб’єктивної картини життєвого шляху майбутніх правоохоронців Доценко В.В. Особливості суб’єктивної картини життєвого шляху майбутніх правоохоронців / В.В. Доценко, Н.Е. Мілорадова // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький) / відп. ред. О.В. Дробот; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». –м. Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 224 - 228
6 тези доповіді Особливості переживання фрустрації майбутніми правоохоронцями Доценко В.В. Особливості переживання фрустрації майбутніми правоохоронцями / В.В. Доценко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 07 квіт.2017 р) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – C. 207 – 210
7 стаття Особливості зміни рольових очікувань та домагань у шлюбі молодих жінкок за останнє десятиріччя Харченко С.В. Особливості зміни рольових очікувань та домагань у шлюбі молодих жінкок за останнє десятиріччя/ С.В. Харченко, В.В. Доценко // «Право і безпека» Харківський національний університет внутрішніх справ // Науковий журнал. – Х.: ХНУВС, 2017 – Вип. №2. - C.171-176
8 тези доповіді ТРЕНІНГИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЯК РЕСУРС СТРЕСОСТІЙКОСТІ Доценко В.В. Тренінги особистісного зростання як ресурс стресостійкості / В.В. Доценко // матеріали науково-практичної конференції «Психо-соціальна реабілітація постраждалих і тимчасово переміщених осіб із зони АТО в санаторно-курортних умовах» , присвяченої 155-річчю ДП Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» і 55-річчю кафедри психотерапії ХМАПО (ХХ Платонівські читання) (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.).– C. 124-126
9 тези доповіді ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Доценко В.В. Особливості використання тренінгових технологій у підготовці кадрів для Національної поліції / В.В. Доценко, С.В. Харченко // матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (Харків, 27 листопада 2017 р) Харків: ХНУВС, 2017. – C.111 - 112
10 стаття ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ Доценко В.В. Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців /В.В. Доценко// Право і безпека. Науковий журнал. – Х. : ХНУВС, 2017 – Вип. №3. С. 14 - 20
11 тези доповіді Психологічні ресурси подолання стресових ситуацій працівниками поліції на етапі фахової підготовки Доценко В.В. Психологічні ресурси подолання стресових ситуацій працівниками поліції на етапі фахової підготовки / В.В. Доценко //Філософські, методологічні та психологічні проблеми права [Текст] : матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 96-100.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017