Устименко Олена Сергіївна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Загальна характеристика стандартів професійної поведінки працівників поліції в Англії та Уельсі Устименко О.С. Загальна характеристика стандартів професійної поведінки працівників поліції в Англії та Уельсі / О.С. Устименко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: матер. Всеукр. круглого столу (м.Харків, 20 квітня 2016 р.) – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 145-148
2 стаття Основные способы формирования профессионального правосознания и правовой культуры представителей юридических профессий Устименко Е.С. Основные способы формирования профессионального правосознания и правовой культуры представителей юридических профессий / Е.С. Устименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - № 4 (1). - С. 20-23
3 тези доповіді Теоретико-правовий аналіз принципів діяльності поліції в Україні Устименко О.С. Теоретико-правовий аналіз принципів діяльності поліції в Україні / О.С. Устименко // Права та обов’язки людини у сучасному світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 20-22
4 стаття Сутність та специфіка професійної етики державного службовця Устименко О.С. Сутність та специфіка професійної етики державного службовця / О.С. Устименко // Право і суспільство. - № 6 (2). - 2016. - С. 135-138
5 стаття Загальнотеоретична характеристика основних наукових концепцій походження держави Устименко О.С. Загальнотеоретична характеристика основних наукових концепцій походження держави / О.С. Устименко // науковий вісник Херсонського державного університету Серія "Юридичні науки". - 2017. - № 2. - С.25-28
6 тези доповіді Самовиховання як один із основних напрямів підвищення правосвідомості та правової культури українських громадян Устименко О.С. Самовиховання як один із основних напрямів підвищення правосвідомості та правової культури українських громадян / О.С. Устименко // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 квітня 2017 р.) – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 9-11
7 тези доповіді Національна поліція України у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Устименко О.С. Національна поліція України у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина / О.С. Устименко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків, 2017. – С. 208-210
8 тези доповіді Тенденції застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні Устименко О.С. Тенденції застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні / А.В. Войціховський, О.С. Устименко // Urgent problems of law on the modern stage of statehood development: Conference proceedings, October 20-21,2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing».P. 240-243
9 посібник Конституційне право Устименко О.С. Конституційне право: навчальний посібник МВС України,Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг.ред. М.І. Марчука.- Харків.- 2017.- 408 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018