Безпалова Ольга Ігорівна, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 коментар Закон України «Про Національну поліцію» Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
2 настанови (вказівки), рекомендації Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування Бугайчук К.Л. Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування : науково-методичні рекомендації / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – 41 с.
3 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О.. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
4 стаття Відомча адміністративна нормотворчість як елемент механізму реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Відомча адміністративна нормотворчість як елемент механізму реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 1/1. – P. 61-67.
5 стаття Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства Безпалова О.І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства / О.І. Безпалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». - 2016. - Вип. 20. – С. 4-7.
6 стаття Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2016. - №2. – С. 31-43.
7 тези доповіді Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини Безпалова О.І. Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / О.І. Безпалова // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.0 / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 18-22.
8 настанови (вказівки), рекомендації Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) / авт. кол.: Гусаров С.М., Головко О.М., Безпалова О.І., Панова О.О., Резанов С.А., Джафарова О.В., Шатрава С.О., Іванцов В.О., Завальний М.В. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 144 с.
9 тези доповіді Структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Теорія та практика правоохоронної діяльності : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 лист. 2016 року). – Львів, 2016. - С. 39-42
10 тези доповіді Зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : міжннар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х., 2016. – С. 25-31.
11 тези доповіді Шляхи оптимізації інноваційних процесів в Україні: адміністративно-правовий аспект Безпалова О.І. Шляхи оптимізації інноваційних процесів в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.І. Безпалова // Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2016 року). - Х, 2016.
12 тези доповіді Пріоритетні напрями діяльності органів Служби безпеки України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Пріоритетні напрями діяльності органів Служби безпеки України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 листопада 2016 року). – К.: ПАЛИВОДА А.В. – С. 35-38.
13 монографія одноосібна Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія / О. І. Безпалова. – Х. : НікаНова, 2014. – 544 с.
14 тези доповіді Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві Безпалова О.І. Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві / О.І. Безпалова // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20 квітня 2017 року). – Ужгород, 2017. - С. 10-19.
15 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
16 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.
17 монографія колективна Методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави : Collective monograph / Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. - 336 p. – P. 57-79.
18 тези доповіді Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві Безпалова О.І. Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві / О.І. Безпалова // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20 квітня 2017 року). – Ужгород, 2017. - С. 10-19.
19 монографія колективна Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України Горбач Д.О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України : монографія / за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. О.І. Безпалової). — Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ ; ФОП Панов, 2017. — 288 с.
20 стаття Правове забезпечення управління органами поліції України Безпалова О.І. Правове забезпечення управління органами поліції України / О.І. Безпалова // Адміністративне право і процес. 2017. № 9(259). С. 111-115.
21 тези доповіді Створення вищого антикорупційного суду як важливий крок у напрямі здійснення судової реформи в Україні Безпалова О.І. Створення вищого антикорупційного суду як важливий крок у напрямі здійснення судової реформи в Україні // / О.І. Безпалова // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 30 червня 2017 року). – Х., 2017. – С. 36-39.
22 тези доповіді Вплив інноваційних процесів на розвиток сфери вищої юридичної освіти в Україні Безпалова О.І. Вплив інноваційних процесів на розвиток сфери вищої юридичної освіти в Україні / О.І. Безпалова // Legal education in modern university: project-bsaed approach to the work organization according to the guidelines of the European qualifications framework (experience of the paneuropean univercity) (March 22-24, 2017, Sladkovicovo, Slovak Repablic). – P. 15-18.
23 підручник Управління органами Національної поліції України Безпалова О.І. Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 580 с.
24 посібник Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції: посібник / За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 96 с.
25 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Соку- ренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.
26 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд.: К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с.
27 монографія колективна Методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. - 336 p. - P. 57-79.
28 тези доповіді Взаємодія органів державної влади України зі спеціальними установами Європейського Союзу у сфері реалізації правоохоронної функції держави Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : Міжнародна юридична науково-практична конференція (7 грудня 2017 року, м. Київ)
29 тези доповіді Взаємодія Національної поліції України з іншими правоохоронними органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю як один із напрямків забезпечення складових сектору безпеки і оборони Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: науково-практична конференція (м. Харків, 15 листопада 2017 року). - С. 21-24.
30 тези доповіді Впровадження вищими навчальними закладами системи МВС України інноваційних методів освітньої діяльності Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.)
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018