Безпалова Ольга Ігорівна, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 коментар Закон України «Про Національну поліцію» Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В. Сокуренка]. – Харків, 2016. – 408 с.
2 настанови (вказівки), рекомендації Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування Бугайчук К.Л. Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування : науково-методичні рекомендації / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2016. – 41 с.
3 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О.. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
4 стаття Відомча адміністративна нормотворчість як елемент механізму реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Відомча адміністративна нормотворчість як елемент механізму реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Visegrad journal on human rights. – 2016. - № 1/1. – P. 61-67.
5 стаття Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства Безпалова О.І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства / О.І. Безпалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». - 2016. - Вип. 20. – С. 4-7.
6 стаття Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2016. - №2. – С. 31-43.
7 тези доповіді Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини Безпалова О.І. Взаємодія України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / О.І. Безпалова // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.0 / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 18-22.
8 настанови (вказівки), рекомендації Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) Довідник працівника патрульної поліції (інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань) / авт. кол.: Гусаров С.М., Головко О.М., Безпалова О.І., Панова О.О., Резанов С.А., Джафарова О.В., Шатрава С.О., Іванцов В.О., Завальний М.В. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. – 144 с.
9 тези доповіді Структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Теорія та практика правоохоронної діяльності : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 лист. 2016 року). – Львів, 2016. - С. 39-42
10 тези доповіді Зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О.І. Зміст адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави / О.І. Безпалова // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : міжннар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х., 2016. – С. 25-31.
11 тези доповіді Шляхи оптимізації інноваційних процесів в Україні: адміністративно-правовий аспект Безпалова О.І. Шляхи оптимізації інноваційних процесів в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.І. Безпалова // Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2016 року). - Х, 2016.
12 монографія одноосібна Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія / О. І. Безпалова. – Х. : НікаНова, 2014. – 544 с.
13 тези доповіді Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві Безпалова О.І. Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві / О.І. Безпалова // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20 квітня 2017 року). – Ужгород, 2017. - С. 10-19.
14 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017