Руколайніна Ірина Євгенівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Захист інформаційної безпеки як об'єкта забезпечення в діяльності поліції Руколайніна І.Є. Захист інформаційної безпеки як об'єкта забезпечення в діяльності поліції / І.Є. Руколайніна // електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий фаховий журнал» м. Запоріжжя – 2016. – Вип. № 02 . – С. 89 – 92. [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: www.lsej.org.ua.
2 стаття Теоретико-правовий аналіз стану матеріального та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ України Руколайніна І.Є.Теоретико-правовий аналіз стану матеріального та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ України / І.Є.Руколайніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. Серія Право.– Вип. № 24 . – Ч. № 3. - С. 11 –114
3 стаття Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС Руколайніна І.Є. Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС» / І.Є.Руколайніна // Науковий вісник Одеського науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник". - 2014 . – Вип. № 1. - С. 55-59;
4 тези доповіді Деякі особливості притаманні процедурі притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб Руколайніна І.Є. Деякі особливості притаманні процедурі притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. / І.Є. Руколайніна // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: збір. матер. XXI наук.-практич. конф. курсантів та студентів( м. Харків, 16 травня2015 р.) - Х.: ХНУВС, 2015. - С. 164-166.
5 тези доповіді Адміністративно-правова відповідальність іноземців за порушення у сфері безпеки дорожнього руху Руколайніна І.Є. Адміністративно-правова відповідальність іноземців за порушення у сфері безпеки дорожнього руху / Руколайніна І.Є. Руколайніна І.Є. // Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України : збірник матеріалів науково-практичної конференції (15 листопада 2015 року, м. Харків). – С. 80-83
6 тези доповіді Взаємодія населення з новою поліцією України на засадах партнерства Руколайніна І.Є. Взаємодія населення з новою поліцією України на засадах партнерства / І.Є. Руколайніна // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали XXІІІ науково-практичної конференції курсантів і студентів (17 травня 2016 року). – Х.: Вид-во ХНУВС, 2016. – C.120-121.
7 підручник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.М. Бандурки; [ О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О.М. Бандурки ] МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: В деле, 2017. - 240 с.
8 стаття Формування та підготовка кадрів (персоналу) до органів Національної поліції України Руколайніна І.Є. Формування та підготовка кадрів (персоналу) до органів Національної поліції України / І.Є. Руколайніна // Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий фаховий журнал" м. Запоріжжя - 2017. - Вип. № 1. - С. 104 - 106.
9 стаття Особливості управління поліцією зарубіжних країн та можливості використання їх досвіду в Україні Руколайніна І.Є. Особливості управління поліцією зарубіжних країн та можливості використання їх досвіду в Україні / І.Є. Руколайніна // Електронне наукове фахове видання "Юридичний науковий фаховий журнал" м. Запоріжжя - 2017. - Вип. № 2. - С. 96-97.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017