Панова Оксана Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О.Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки /О.О. Панова// Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад» (24 жовтня – 24 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm
2 тези доповіді Компетенція органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О. Компетенція органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки/ О.О. Панова// Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб.матеріалів І міжнар. наук.-практ.конф., м.Харків, 20 трав.2016 р./ МВС України, Департамент патрул.поліції України; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф.спец.фіз.підготовки. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 48-51
3 стаття Взаємодія органів внутрішніх справ з національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах Панова О.О. Взаємодія органів внутрішніх справ з національною гвардією України в процесі охорони громадського порядку у надзвичайних умовах/ О.О. Панова// Митна справа.
4 стаття Функції органів внутрішніх справ із забезпеченню громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій Панова О.О. Функції органів внутрішніх справ із забезпеченню громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій/ О.О. Панова/ Науковий вісник Херсонського державного університету.
5 стаття Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку і безпеки Панова О.О. Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку і безпеки/ О.О. Панова/ Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Вип. 1. – С. 182-188
6 стаття Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов Панова О.О. Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов/ О.О. Панова/ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 29, Ч.2, Т.2. – С. 75-78
7 стаття Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні Панова О.О. Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні/ О.О. Панова/ Право і Безпека —2014.—№ 3. – C. 142-145
8 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.
9 стаття Поняття, зміст та значення публічної безпеки та порядку Панова О.О. Поняття, зміст та значення публічної безпеки та порядку / О.О. Панова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Право"- 2016.- № 6, T.2- C. 133-136
10 стаття Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз Панова О.О. Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз / О.О. Панова , О.С. Розумовський // Право і суспільство – 2017 - № 1, ч. 2 - C. 193-196
11 стаття Основные обязанности, права и ответственность нарядов полиции во время обеспечения публичной безопасности и порядка Панова О.А. Основные обязанности, права и ответственность нарядов полиции во время обеспечения публичной безопасности и порядка / О.А. Панова // Legea si viata (Republicii Moldova)- Nr. 3/2 (303) 2017 – р. 102-105.
12 стаття Особливості компетенції та повноважень органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки Панова О.О. Особливості компетенції та повноважень органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки / О.О. Панова, О.В. Карась // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. - №5. – С. 213-215. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2016/64.pdf
13 стаття Oрганізація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження Панова О.О. Oрганізація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження / О.О. Панова // Visegrad Journal on Human Rights – 2016 - № 6/1 - р.131-134.
14 стаття Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів Панова О.О. Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів / О.О. Панова // Електронний науково-практичний журнал «S.P.A.C.E.» - 2017. - № 2 – С. 42-46. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.space.nuoua.od.ua/v2_2017/11.pdf
15 стаття Правове регулювання підтримання публічної безпеки та порядку Панова О.О. Правове регулювання підтримання публічної безпеки та порядку/ О.О. Панова // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) – VOL 3, № 12 (12) – 2017 – p. 11-16
16 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Панова О.О. Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І.В. Клименко, Л.В. Васянович, Д.В. Швець та ін. ; упоряд.: К.Л. Бугайчук, П.О. Білоус, О.О. Панова ] ; за заг. ред. В.В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017. – 96 с.
17 тези доповіді Особливості використання сил органів поліції при забезпечення публічного порядку і безпеки за особливих умов Панова О.О. Особливості використання сил органів поліції при забезпечення публічного порядку і безпеки за особливих умов/ О.О. Панова // Правоохоронна функція держави: теоретико- методологічні та історико-3правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 163-165
18 тези доповіді Особливості кадрового забезпечення публічної безпеки в Україні Панова О.О. Особливості кадрового забезпечення публічної безпеки в Україні/ О.О. Панова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 226-227
19 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. Панова О.О. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. - Х.: Стильна типографія, 2017.- 1164 с.
20 підручник Управління органами Національної поліції України Панова О.О. Управління органами Національної поліції України : підручник /О.О. Панова // за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Стильна типографія, 2017. – 580 с.
21 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Панова О.О. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян, О.О. Пановата ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.
22 посібник Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції Панова О. О. Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції / Практичний посібник. За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун -т внутр. справ. - Харків, 2017. - 96 с.
23 стаття Інформаційне забезпечення публічної безпеки в Україні Панова О. О. Інформаційне забезпечення публічної безпеки в Україні / О. О. Панова / Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції - 2017.-№ 6. Т. 2. - С.125-128
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018