Шатрава Сергій Олександрович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сутність принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Сутність принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – 2016. – Вип. 36. – Т. 2. – С. 69–71.
2 стаття Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины Шатрава С.О. Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины / C.О. Шатрава // Legea si Viata. – 2016. – № 12/3 (300). – С. 105-109.
3 стаття Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів Шатрава С.О. Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів / С.О. Шатрава // Jurnalul juridic national: teorie
4 стаття Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції Шатрава С.О. Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції / С.О. Шатрава // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 4/1. – С. 222-226.
5 тези доповіді Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції як один із чинників запобігання корупції Шатрава С.О. Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції як один із чинників запобігання корупції / С.О. Шатрава //Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 лист. 2016 р.). – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 369-373.
6 тези доповіді Щодо розуміння принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Щодо розуміння принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава //Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ. : ДДУВС, 2016. – С. 134–135.
7 тези доповіді Національна поліція України як спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції Шатрава С.О. Національна поліція України як спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції / С.О. Шатрава // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя, ЗНУ, 2016. – С. 113-115.
8 тези доповіді Мінімізація корупційних ризиків під час здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків під час здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції / С.О. Шатрава // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 вересня. 2016 р.). – О. : ОДУВС, 2016. – С. 186-188.
9 тези доповіді Мінімізація корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції як складова умова підвищення рівня складових сектору безпеки і оборони Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції як складова умова підвищення рівня складових сектору безпеки і оборони / С.О. Шатрава / Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 лист. 2016 р.). – К. : Паливода А.В., 2016. – С. 325-327.
10 тези доповіді Дослідження способів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Дослідження способів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Актуальні проблеми національного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Кіровоград, 29 квіт.2016 р.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 84-86
11 тези доповіді Щодо змісту адміністративно-правового механізму профілактики корупції в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Щодо змісту адміністративно-правового механізму профілактики корупції в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.). – Х. : Золота миля, 2016. – С. 156-160.
12 тези доповіді Деякі питання правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції : міжнародно-правовий аспект Шатрава С.О. Деякі питання правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції : міжнародно-правовий аспект / С.О. Шатрава // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 182-184.
13 коментар Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. коментар / за заг. ред.. В.В. Сокуренко. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. коментар / за заг. ред.. В.В. Сокуренко. – Х. : ХНУВС, 2016. – 408 с.
14 монографія колективна Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С.О.Шатрава та ін.]; за заг. Ред. Проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с.
15 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О.. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
16 коментар Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 20.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 20.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 544 с.
17 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
18 стаття Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід Черніцкі Ф., Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід / Ф. Черніцкі , А. О. Галай , С. К. Гречанюк, С.О. Шатрава , Є. Ю. Соболь // Наука і освіта. – 2017. – №6. – С. 23-30. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).
19 стаття Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень в діяльності органів Національної поліції Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень в діяльності органів Національної поліції / C.О. Шатрава // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 4. – С. 113-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2017/31.pdf.
20 стаття Розвиток та сучасний стан правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції України Шатрава С.О. Розвиток та сучасний стан правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції України / С.О. Шатрава // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : «Юридичні науки». – 2017. – № 3. – Т. 2. – С. 74-78.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017