Шатрава Сергій Олександрович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сутність принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Сутність принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – 2016. – Вип. 36. – Т. 2. – С. 69–71.
2 стаття Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины Шатрава С.О. Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины / C.О. Шатрава // Legea si Viata. – 2016. – № 12/3 (300). – С. 105-109.
3 стаття Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів Шатрава С.О. Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів / С.О. Шатрава // Jurnalul juridic national: teorie
4 стаття Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції Шатрава С.О. Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції / С.О. Шатрава // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 4/1. – С. 222-226.
5 тези доповіді Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції як один із чинників запобігання корупції Шатрава С.О. Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції як один із чинників запобігання корупції / С.О. Шатрава //Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 лист. 2016 р.). – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 369-373.
6 тези доповіді Щодо розуміння принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Щодо розуміння принципів управління конфліктами інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава //Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.). – Дніпропетровськ. : ДДУВС, 2016. – С. 134–135.
7 тези доповіді Національна поліція України як спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції Шатрава С.О. Національна поліція України як спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції / С.О. Шатрава // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя, ЗНУ, 2016. – С. 113-115.
8 тези доповіді Мінімізація корупційних ризиків під час здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків під час здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції / С.О. Шатрава // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 вересня. 2016 р.). – О. : ОДУВС, 2016. – С. 186-188.
9 тези доповіді Мінімізація корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції як складова умова підвищення рівня складових сектору безпеки і оборони Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції як складова умова підвищення рівня складових сектору безпеки і оборони / С.О. Шатрава / Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 лист. 2016 р.). – К. : Паливода А.В., 2016. – С. 325-327.
10 тези доповіді Дослідження способів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Дослідження способів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Актуальні проблеми національного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Кіровоград, 29 квіт.2016 р.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 84-86
11 тези доповіді Щодо змісту адміністративно-правового механізму профілактики корупції в діяльності органів Національної поліції України Шатрава С.О. Щодо змісту адміністративно-правового механізму профілактики корупції в діяльності органів Національної поліції України / С.О. Шатрава // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.). – Х. : Золота миля, 2016. – С. 156-160.
12 тези доповіді Деякі питання правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції : міжнародно-правовий аспект Шатрава С.О. Деякі питання правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції : міжнародно-правовий аспект / С.О. Шатрава // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 182-184.
13 коментар Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. коментар / за заг. ред.. В.В. Сокуренко. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. коментар / за заг. ред.. В.В. Сокуренко. – Х. : ХНУВС, 2016. – 408 с.
14 монографія колективна Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С.О.Шатрава та ін.]; за заг. Ред. Проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с.
15 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О.. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
16 коментар Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 20.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 20.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 544 с.
17 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
18 стаття Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід Черніцкі Ф., Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід / Ф. Черніцкі , А. О. Галай , С. К. Гречанюк, С.О. Шатрава , Є. Ю. Соболь // Наука і освіта. – 2017. – №6. – С. 23-30. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).
19 стаття Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень в діяльності органів Національної поліції Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень в діяльності органів Національної поліції / C.О. Шатрава // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 4. – С. 113-115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2017/31.pdf.
20 стаття Розвиток та сучасний стан правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції України Шатрава С.О. Розвиток та сучасний стан правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції України / С.О. Шатрава // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : «Юридичні науки». – 2017. – № 3. – Т. 2. – С. 74-78.
21 стаття Ступінь наукової розробленості проблеми сутності та значення запобігання корупції в органах національної поліції Шатрава С.О. Ступінь наукової розробленості проблеми сутності та значення запобігання корупції в органах національної поліції /С.О. Шатрава //Наукові записки. – Серія : Право / ред. кол. : Є. Ю. Соболь, В.Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. – Випуск 2. Спецвипуск. – Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. – С. 83-86
22 тези доповіді Сутність та значення запобігання корупції в органах національної поліції Шатрава С.О. Сутність та значення запобігання корупції в органах національної поліції /С.О. Шатрава // Актуальні проблеми діяльності підрозділів превентивної діяльності у сучасних умовах : матеріал. круглого столу (м. Дніпро, 27 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017.
23 тези доповіді Мінімізація корупційних ризиків під час проходження служби в органах національної поліції Шатрава С.О. Мінімізація корупційних ризиків під час проходження служби в органах національної поліції / С.О. Шатрава // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 лист. 2017 р.). – Х. : ХНУВС, – С. 315-316.
24 тези доповіді Пріоритетні напрями підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Шатрава С.О. Пріоритетні напрями підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України /С.О. Шатрава // Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада – 1 грудня 2017 р.). – Люблін, 2017.
25 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України Шатрава С.О. Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2017. - 432 с.
26 посібник Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції Шатрава С.О. Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції / Практичний посібник. За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 96 с.
27 підручник Управління органами Національної поліції України Шатрава С. О. Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [0. М. Бандурка, 0. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін.; передм. В. В. Сокуренка]; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Стильна типографія, 2017. - 580 с.
28 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності Шатрава С.О. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. - X. : Стильна типографія, 2017,- 1164 с
29 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Шатрава С.О. Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ : [практ. посіб. / кол. авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін. ; упоряд.: К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с.
30 енциклопедія Велика українська енциклопедія Велика українська енциклопедія // На виконання Листа Міністерства освіти і науки від 29.12.2016 № 1/1388 та Указу Перзидента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 172-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. № 1«Про Велику українську енциклопедію»» від 27.03.2013 та Указу Перзидента України від 12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії»
31 стаття Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів Шатрава С. О. Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів / Л.Т. Рябовол, С. Д. Чернік, С. О. Шатрава // Наука і освіта. – 2017. – №8. – С. 23-33.(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).
32 стаття Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку Шатрава С.О. Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку / С.О. Шатрава // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 83-87.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017