Джафарова Олена Вячеславівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С.О. Шатрава та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с.
2 коментар Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. – Харків, 2016. – 408 с.
3 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
4 тези доповіді Розуміння дозвільної діяльності через призму реалізації чотирьох рівнів свободи Джафарова О.В. Розуміння дозвільної діяльності через призму реалізації чотирьох рівнів свободи / О.В. Джафарова // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29 вересн. 2016 р.). – О. : ОДУВС, 2016. – С. 7-9.
5 стаття До питання визначення ліцензування як виду дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні Джафарова О.В. До питання визначення ліцензування як виду дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні / О.В. Джафарова // Актуальні проблеми національного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Кіровоград, 29 квіт.2016 р.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 78-79.
6 коментар Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [станом на 17.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [станом на 17.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 384 с.
7 коментар Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 17.01.2017 р.]/ за заг. ред. Додіна Є.В. Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 17.01.2017 р.]/ за заг. ред. Додіна Є.В. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 488 с.
8 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
9 стаття Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності Джафарова О.В. Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності / О.В. Джафарова // Наукові записки. – Серія : Право / ред. кол. : Є. Ю. Соболь, В. Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. – Випуск 1. – Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. – С. 19-26.
10 тези доповіді Особливості підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України: питання сьогодення Джафарова О.В. Особливості підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України: питання сьогодення / О.В. Джафарова // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 лист. 2017 р.). – Х. : ХНУВС, 2017. – С. 107-108.
11 стаття Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав Джафарова О.В. Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав / О.В. Джафарова //Наукові записки. – Серія : Право / ред. кол. : Є. Ю. Соболь, В.Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. – Випуск 2. Спецвипуск. – Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. – С. 67-71.
12 підручник Управління органами Національної поліції : підручник Джафарова О. В. Управління органами Національної поліції : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін..] ; за заг. ред. В.В. Сокупенко. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 580 с.
13 посібник Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності Джафарова О.В. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. - X. : Стильна типографія, 2017, – 1164 с
14 підручник Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник Джафарова О.В. Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2017. - 432 с.
15 посібник Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції Джафарова О.В. Адаптація молодих спеціалістів до служби в органах Національної поліції / Практичний посібник. За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 96 с.
16 посібник Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ Джафарова О.В. Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ / За заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 96 с.
17 енциклопедія Велика українська енциклопедія Джафарова О.В. Велика українська енциклопедія /Джафарова О.В.// На виконання листа Міністерства освіти і науки від 29.12.2016 № 1/1388 та Указу Перзидента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 172-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. № 1«Про Велику українську енциклопедію»» від 27.03.2013 та Указу Перзидента України від 12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії».
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017