Джафарова Олена Вячеславівна, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 монографія колективна Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування / [О. П. Рябченко, С. Ф. Денисюк, О. В. Джафарова, С.О. Шатрава та ін.]; за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – Х. : Панов, 2016. – 472 с.
2 коментар Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. – Харків, 2016. – 408 с.
3 посібник Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією : науково-практичний посібник / Бугайчук К.Л., Безпалова О.І., Джафарова О.В., Іванцов В.О., Шатрава С.О. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 98 с.
4 тези доповіді Розуміння дозвільної діяльності через призму реалізації чотирьох рівнів свободи Джафарова О.В. Розуміння дозвільної діяльності через призму реалізації чотирьох рівнів свободи / О.В. Джафарова // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29 вересн. 2016 р.). – О. : ОДУВС, 2016. – С. 7-9.
5 стаття До питання визначення ліцензування як виду дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні Джафарова О.В. До питання визначення ліцензування як виду дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні / О.В. Джафарова // Актуальні проблеми національного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Кіровоград, 29 квіт.2016 р.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 78-79.
6 коментар Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [станом на 17.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [станом на 17.01.2017 р.] / за заг. ред. С.В. Пєткова. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 384 с.
7 коментар Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 17.01.2017 р.]/ за заг. ред. Додіна Є.В. Науково-практичний коментар Митного кодексу України [станом на 17.01.2017 р.]/ за заг. ред. Додіна Є.В. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 488 с.
8 посібник Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: В деле, 2017. – 240 с.
9 стаття Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності Джафарова О.В. Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності / О.В. Джафарова // Наукові записки. – Серія : Право / ред. кол. : Є. Ю. Соболь, В. Г. Гриценко, О. В. Батанов та ін. – Випуск 1. – Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2017. – С. 19-26.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017