Мірошниченко Оксана Станіславівна, начальник відділу
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Відкритість судового процесу Мірошниченко О.С. Відкритість судового процесу / О.С. Мірошниченко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико- правові проблеми: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – с. 206-208
2 довідник До ювілею Олександра Марковича Бандурки : біобібліографічний покажчик До ювілею Олександра Марковича Бандурки : Біобібліографічний покажчик / [Д.В. Швець (керівник кол. авт.-уклад.), О.С. Мірошниченко, І.В. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.В. Сокуренка, С.М. Гусарова]. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 128 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018