Кафедра трудового та господарського права
 
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Мельник Костянтин Юрійович
Завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
підполковник поліції
Мельник Костянтин Юрійович

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Трудове право», «Господарське право», «Екологічне право», «Земельне право». Колективом кафедри розроблено мультимедійне супроводження лекційних занять, підготовлено та розміщено на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ дистанційні курси з навчальних дисциплін, які закріплено за кафедрою, впроваджено нові навчально-методичні комплекси вказаних навчальних дисциплін. У ході проведення лекційних, семінарських та практичних занять науково-педагогічним складом кафедри використовуються інноваційні методи навчання.

Кафедрою підготовлено більше двадцяти підручників, навчальних посібників та монографій, зокрема: підручники: «Трудове право України» (2014 р.), «Хозяйственное (предпринимательское) право Украины» (2007 р.), навчальні посібники: «Екологічне право України. Загальна частина» (2010 р.), «Екологічне право України. Особлива частина» (2014 р.), «Господарське право України» (2013 р.), «Трудовое право Украины в схемах» (2004 р.), монографії: «Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими» (2017 р.), «Проблеми теорії та практики юридичної відповідальності у трудовому праві України» (2016 р.), «Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору» (2016 р.), «Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів» (2009 р.).

Кафедра об’єднує у своєму складі три наукові спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Наукові дослідження колективу кафедри спрямовані на вирішення як загальнотеоретичних проблем трудового, екологічного, земельного, аграрного, господарського, господарсько-процесуального права та права соціального забезпечення, так і проблем правового регулювання відносин у сфері проходження служби в Національній поліції України та соціального захисту поліцейських.

Науковці кафедри системно відстоюють наукову позицію про широку сферу дії трудового права, про трудоправову природу відносин з проходження державної служби та служби у правоохоронних органах, про доцільність існування спеціального пенсійного забезпечення правоохоронців. У розвиток цієї позиції проводяться наукові дослідження науково-педагогічним складом кафедри, а також докторантами, ад’юнктами та аспірантами, закріпленими за кафедрою.

Сьогодні на кафедрі сформована наукова школа з проблем трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Її засновник – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Костянтин Юрійович Мельник. В рамках цієї наукової школи вже захищено 10 кандидатських дисертацій та йде робота з написання докторської дисертації та чотирьох кандидатських дисертацій.

Представники кафедри беруть участь у правотворчій роботі та експертизі проектів нормативно-правових актів. Так, Костянтин Юрійович Мельник був членом робочих груп із розроблення проектів законів України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» та «Про органи внутрішніх справ», а також із внесення змін та доповнень до Закону України «Про міліцію». Колектив кафедри готував пропозиції та рекомендації з удосконалення ряду проектів Трудового кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про Національну поліцію», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про державну службу», а також пропозиції та зауваження до проектів Моделі підготовки кадрів для Національної поліції України та Положення про вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку та професійне навчання кадрів для МВС та Національної поліції України та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь у роботі науково-практичних конференцій різного рівня. За час існування кафедри її представники виступили з доповідями на більш ніж 100 науково-практичних конференціях, серед яких міжнародні науково-практичні конференції: «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення» (Харків, 2009 р.), «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 2011 р.), «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми» (Харків, 2012 р.), «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (Київ, 2013 р.), «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (Дніпропетровськ, 2013 р.), «Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі» (Хмельницький, 2016 р.), «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє» (Одеса, 2017 р.).

Науково-педагогічний склад кафедри, 2016 р.

У 2011 р. кафедрою було започатковано проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій з трудового права та права соціального забезпечення. Станом на 01 вересня 2017 р. проведено п’ять конференцій: «Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ» (25 листопада 2011 р.), «Трудове законодавство: шляхи реформування» (12 квітня 2013 р.), «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення» (28 листопада 2014 р.), «Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (27 листопада 2015 р.), «Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення» (28 жовтня 2016 р.). У конференціях традиційно приймають участь фахівці з усіх регіонів України, зокрема з таких провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Національна академія внутрішніх справ та ін.

Кафедра приймає активну участь у роботі з докторантами, ад’юнктами та аспірантами. Постійно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти докторантів, ад’юнктів та аспірантів про проведену ними наукову роботу, обираються та рекомендуються вченій раді університету до затвердження теми їх дисертаційних досліджень, обговорюються та рекомендуються до друку наукові праці молодих науковців, обговорюються та рекомендуються до захисту у спеціалізованій вченій раді їх дисертаційні дослідження.

Докторанти, ад’юнкти та аспіранти, які завершили дисертаційні дослідження і отримали позитивний висновок під час обговорення дисертації на кафедрі, рекомендуються кафедрою до захисту у спеціалізованій вченій раді. За час існування кафедри захистили дисертації понад 50 науково-педагогічних працівників кафедри, докторантів, ад’юнктів та аспірантів, закріплених за кафедрою.

Сьогодні кафедра підтримує тісні зв’язки зі спеціалізованою вченою радою Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ. Це передусім обумовлено тим, що завідувач кафедри Костянтин Юрійович Мельник є головою цієї спеціалізованої вченої ради, а доцент кафедри Костянтин Вікторович Коваленко – вченим секретарем даної спеціалізованої вченої ради. Науково-педагогічний склад кафедри приймає активну участь у засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 та організації її роботи. Ад’юнкти та аспіранти, які виконали дисертаційні дослідження за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення рекомендуються до захисту саме у цій спеціалізованій вченій раді.

На кафедрі функціонує науковий гурток курсантів, у рамках якого проводяться круглі столи та семінари. Члени наукового гуртка беруть активну участь у конференціях курсантів і студентів вищих навчальних закладів України. За останні п’ять років у рамках наукового гуртка кафедрою було проведено чотири круглі столи з виданням тез доповідей «Актуальні проблеми господарського права» (25 листопада 2013 р.), «Актуальні проблеми трудового, земельного, екологічного та господарського права» (05 червня 2015 р.), «Сучасні проблеми трудового, господарського та екологічного права» (30 травня 2016 р.), «Проблеми правового регулювання проходження служби у Національній поліції України та соціального забезпечення поліцейських» (12 травня 2017 р.).


Склад кафедри:Мельник Костянтин Юрійович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Подорожній Євген Юрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бригадир Іван Васильович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Коваленко Костянтин Вікторович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гончарук Валентина Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чавикіна Таісія Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чорноус Олена Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ільїна Олена Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кісіль Олена Юріївна – викладач кафедри, майор поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Клименко Анастасія Леонідівна – викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Напшивалова Ганна Романівна – ст. лаборант кафедри


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: (057) 73-98-138
Email:kaf_tryd@ukr.net

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017