Правила користування бібліотекою ХНУВС
 
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1. Загальні положення

 • 1.1. Правила користування загальною бібліотекою (далі – Бібліотека) Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України» та Положення про загальну бібліотеку Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • 1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.
 • 1.3. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.
 • 1.4. Користування Бібліотекою Університету безкоштовне.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

 • 2.1. Право користування Бібліотекою мають: курсанти, студенти, слухачі, ад’юнкти, науково-педагогічний склад, працівники Університету. Слухачі центру післядипломної освіти, працівники ОВС, учні спецшколи-інтернату «Правознавець», здобувачі, науково-педагогічні кадри системи МВС України мають право користуватися документними фондами тільки в читальних залах Бібліотеки. Останні – на підставі заяви на ім’я ректора Університету, в якій зазначено відомості про місце роботи, навчання, посаду, мету та тему його наукового дослідження
 • 2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах всіх бібліотек Університету; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературних вечорах, диспутах, презентаціях та інших заходах, що їх проводить Бібліотека.
 • 2.3. Для запису в Бібліотеку необхідно подати:
 • 2.3.1. Курсантам – посвідчення, фотокартку.
 • 2.3.2. Слухачам (держзамовлення) – перепустку, фотокартку.
 • 2.3.3. Слухачам контрактної форми навчання – студентський квиток, фотокартку.
 • 2.3.4. Викладачам – посвідчення, фотокартку.
 • 2.3.5. Іншим працівникам – перепустку, фотокартку.
 • 2.3.6. Користувачам з інших установ – паспорт та заяву на ім’я ректора, де зазначено відомості про місце роботи (навчання), посаду, мету або тему його наукового дослідження. Ця категорія користувачів обслуговується тільки в читальних залах.
 • 2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.
 • 2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
 • 2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.
 • 2.7. При втраті читацького квитка читач з дозволу директора Бібліотеки отримує дублікат (після підписання обхідного листа в Бібліотеці по всіх пунктах обслуговування).
 • 2.8. Перед записом в Бібліотеку користувач повинен ознайомитись з «Правилами користування Бібліотекою» та підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.
 • 2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
 • 2.9.1. Факт видачі (повернення) літератури фіксується в електронному формулярі.
 • Примітка: Штрих-коди, якими обробляються всі документи, відповідають тільки одному конкретному документу, що виключає помилки при скануванні їх до електронного формуляру.
 • 2.9.2. При отриманні видань, користувач повинен уважно звірити отримані видання з записами у електронному формулярі на моніторі.
 • 2.10. Наукова література видається науково-педагогічному складу у кількості 10-15 примірників строком на місяць, курсантам, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.
 • 2.11. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. За кожен документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому та книжковому формулярах. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, запис про видання у читацькому формулярі викреслюється.
 • 2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
 • 2.13. Рідкісні та цінні документи, довідкові та бібліографічні видання, періодичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, автореферати, а також документи, які представлені в Бібліотеці в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі. Видача неопублікованих матеріалів (рукописів дисертаційних досліджень) здійснюється за заявою, завізованою Першим проректором ХНУВС та директором Бібліотеки.
 • 2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
 • 2.15. При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек міста по міжбібліотечному абонементу (МБА).
 • 2.16. Для одержання літератури читач подає читацький квиток або службове посвідчення, розписується на книжковому формулярі чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.
 • Примітка: читацький та книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі читачу літератури.
 • 2.17. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів Бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
 • 2.18. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, – повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
 • 2.19. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
 • 2.20. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.
 • 2.21. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.
 • 2.22. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
 • 2.23. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
 • 2.25. На час канікул курсанти, студенти повинні повернути до Бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
 • 2.26. Щорічно Бібліотека здійснює перереєстрацію користувачів:
 • 2.26.1. Курсантів і слухачів – на початку навчального року.
 • 2.26.2. Викладачів та інших категорій користувачів – на початку календарного року.
 • 2.26.3. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.
 • 2.27. Читачі, що закінчили Університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати обхідний лист.
 • 2.28. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки.
 • 2.29. За порушення правил користування Бібліотекою (порушення строків користування літературою, комп`ютерною технікою, із-за псування штрих-кодів) читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури:
 • 2.29.1. Після першого попередження – на 1 місяць.
 • 2.29.2. Після другого попередження – на 6 місяців.
 • 2.29.3. Після третього попередження – виключається з числа читачів Бібліотеки.

3. Зобов'язання Бібліотеки по обслуговуванню читачів

 • 3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Університету.
 • 3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
 • 3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
 • 3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи Ун6іверситету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
 • 3.5. Організовує книжкові виставки, дні кафедр, конференції, семінари, літературні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
 • 3.6. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.
 • 3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
 • 3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.
 • 3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, курсантів та студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
 • 3.10. Надає читачам доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.
 • 3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
 • 3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА та внутрішнього книгообміну.
 • 3.13. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.
 • 3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
 • 3.15. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.
 • 3.16. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.
 • 3.17. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам електронною поштою або по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк.

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017