Відділ організації освітньо-наукової підготовки (докторантура та ад`юнктура)
 

Найважливішою складовою кожного навчального закладу є його науково-педагогічний потенціал. У Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі - ХНУВС) створений відділ організації освітньо-наукової підготовки, який здійснює контроль та організацію навчання науково-педагогічних кадрів.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, «Про мови», «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами та дорученнями ректора ХНУВС, рішеннями Вченої ради та ректорату Університету, а також іншими нормативно-правовими актами.

У ХНУВС здійснюється підготовка докторів наук (кандидатів наук) з наступних спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право, муніципальне право, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготовка докторів філософії (кандидатів наук) здійснюється в ад’юнктурі (аспірантурі) зі спеціальностей: 081 «Право», 053 «Психологія», 011 «Науки про освіту» та спеціалізацій: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; трудове право, право соціального забезпечення; адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; міжнародне право; теорія і методика професійної освіти; загальна психологія, історія психології; юридична психологія.

Корпус науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, які працюють у штаті ХНУВС, відповідає вимогам до вищого навчального закладу ІV-го рівня акредитації з національним статусом та забезпечує зростання кількості успішно захищених кандидатських та докторських дисертацій. До наукового керівництва залучаються провідні науковці ХНУВС та інших вищих навчальних закладів й наукових установ України.

Підготовка науково-педагогічних кадрів у ХНУВС здійснюється:

- в ад’юнктурі за державним замовленням – за рахунок коштів державного бюджету;

- в аспірантурі за кошти юридичних та фізичних осіб – за умови укладення угод про підготовку.

Підготовка фахівців для іноземних держав здійснюється на платній основі, якщо інше не передбачено угодою.

Відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах).» наступною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в ХНУВС є прикріплення здобувачами осіб науково-педагогічного (викладацького) складу за основним місцем роботи з метою виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Відділ організації освітньо-наукової підготовки безпосередньо підпорядкований проректору університету підполковнику поліції Бурдіну Михайлу Юрійовичу.

Працівники відділу організації освітньо-наукової підготовки:

Начальник - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції Сімонович Давид Володимирович;

Провідний фахівець – Бут Євгеній Іванович;

Провідний фахівець – Кобченко Анна Сергіївна;

Фахівець – Коновалова Ріта Яковлівна.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
тел.: (057) 7398-192; (057) 7398-183; (057) 7398-359;+38068-99-99-409

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017