Факультет № 6
 
Декан факультету №6,
доктор юридичних наук, доцент
СИНЄГУБОВ
ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Заст. декана
з навчально-методичної роботи,
кандидат юридичних наук, доцент ЗАГОРОДНІЙ
СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Складний та відповідальний комплекс завдань, пов’язаних з підготовкою фахівців різних ступенів вищої освіти та спеціальностей за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, покладений на факультет № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Факультет № 6 є багатопрофільним структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, на якому навчаються студенти денної та заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Факультет має певну специфіку щодо підготовки фахівців порівняно з іншими ВНЗ державної і недержавної форм власності, які пропонують освітні послуги за аналогічними спеціальностями у Харківському регіоні.

Факультет права та масових комунікацій очолює доктор юридичних наук, доцент Синєгубов О.В. До складу керівництва факультету входять заступник декана з навчально-методичної роботи, заступник декана та завідуючий господарством.

Професійну підготовку студентів на факультеті забезпечують понад 230 висококваліфікованих фахівців у галузях права, психології, соціології, комп’ютерних наук та економіки, серед яких понад 30 докторів наук та 150 докторів філософії.

На факультеті здійснюється ступенева підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр».


Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

«ПРАВО»;

«ПСИХОЛОГІЯ»;

«ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»;

«КІБЕРБЕЗПЕКА»;

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ».Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями:

«ПРАВО»;

«ПСИХОЛОГІЯ»;

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

за скороченою програмою здiйснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).


Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» на основі ступеня вищої освіти «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») здійснюється за спеціальностями:

«ПРАВО»;

«ПСИХОЛОГІЯ»;

«ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»;

«КІБЕРБЕЗПЕКА»;

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ».Кафедрою військової підготовки здійснюється навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за спеціальностями «Соціальна психологія», «Психологія». Після її завершення студентам, які успішно склали атестацію зі спеціальності, присвоюється військове звання «молодший лейтенант» запасу.

Під патронатом факультету працюють «Юридична клініка ХНУВС» та «Гендерний центр ХНУВС», у діяльності яких активну участь беруть науково-педагогічні працівники та студенти факультету, практикуючі юристи, психологи, соціологи та фахівці інших галузей.

У складі факультету діють 7 кафедр, з яких 6 є профільними за певними спеціальностями та спеціалізаціями підготовки фахівців.

Завідувачами кафедр є провідні фахівці з багаторічним досвідом наукової, навчально-методичної та організаційної роботи, які мають наукові ступені докторів наук, докторів філософії та вчені звання професорів і доцентів.

Реалізація студентського самоврядування на факультеті здійснюється через студентську раду. Основними її завданнями є забезпечення і захист прав та інтересів студентів, виконання ними своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності студентів, їх участі у реалізації державної молодіжної політики.

Студенти факультету приймають активну участь у загальнодержавних, регіональних та університетських наукових, культурно-розважальних та спортивних заходах.

Для проживання студентів факультету на території навчальної бази ХНУВС надається студентський гуртожиток. Він обладнаний сучасними комунікаціями та засобами для комфортного проживання та організації дозвілля студентів.

Найбільш підготовлені та обдаровані випускники факультету № 6, які мають схильність до науково-дослідної та педагогічної роботи, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі Харківського національного університету внутрішніх справ або інших вищих навчальних закладів.

Значна частина випускників факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ складає кадровий резерв для проходження служби в органах внутрішніх справ.

Детальнішу інформацію можна отримати за адресою:

61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27.

Тел.: +38(057)73-98-800, +38(057)73-98-900.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018