Кафедра кримінально-правових дисциплін
 
Завідувач кафедри - доктор юридичних наук, професор Харченко Вадим Борисович
Завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, професор
Харченко Вадим Борисович

Одним з провідних підрозділів факультету № 6 є кафедра кримінально-правових дисциплін. Своє основне призначення – підготовку майбутніх юристів – науково-педагогічний склад кафедри здійснює шляхом висококваліфікованого викладання низки наступних навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Основи кримінально-правової кваліфікації», «Особливості проведення товарознавчих досліджень», «Судова експертологія», «Сучасні проблеми криміналістики», «Сучасні проблеми кримінального права», «Використання спеціальних знань у кримінальному впровадженні», «Кваліфікація корупційних злочинів», «Особливості кваліфікації та розслідування злочинів економічної спрямованості», «Доказування у кримінальному провадженні», «Кримінологічна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування», «Судова медицина та психіатрія», «Судова медицина», «Судова психіатрія», «Оперативно-розшукова діяльність», «Спецкурс з криміналістики», «Актуальні проблеми організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій», «Судові стадії кримінального процесу», «Порівняльний кримінальний процес».

Передісторія кафедри кримінально-правових дисциплін починається у 2006 році, коли у рамках новоствореного навчально-наукового інституту права, економіки та соціології почали працювати три самостійні кафедри – кримінального права і кримінології, кримінального процесу, криміналістики. З того часу назва і статус кафедр змінювалися відповідно до змін у організації системи Харківського національного університету внутрішніх справ, вимог до вищих навчальних закладів МВС України, уявлень про напрямки підготовки майбутніх фахівців з правовою освітою.

З 2006 році всі кафедри, що нині об’єднує кафедра кримінально-правових дисциплін, за сумісництвом очолювали керівники аналогічних кафедр навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання: кафедру кримінального права і кримінології – к.ю.н. (нині – доктор юридичних наук), доцент Блага Алла Борисівна, кафедру криміналістики – к.ю.н. (нині – доктор юридичних наук), доцент Щербаковський Михайло Григорович, кафедру кримінального процесу – к.ю.н., доцент Кузьмінова Вікторія Юріївна. Більшість професорсько-викладацького складу на той час також становили сумісники. Такий крок дозволив здійснити забезпечення навчального процесу для студентів контрактної форми навчання фахівцями високого рівня та уніфікувати методичне забезпечення навчального процесу. Тісний зв’язок споріднених кафедр факультетів триває й дотепер завдяки проведенню спільних засідань, методичних семінарів, обговорення наукових, навчальних та методичних доробок, участі у засіданнях спеціалізованих вчених рад тощо.

З лютого 2009 до липень 2012 рік завідувачем кафедри кримінального права і кримінології працював к.ю.н., доцент Канібер Юрій Миколайович. За цей час була сформована кадрова основа кафедри, розроблене власне організаційне і методичне забезпечення навчального процесу, започатковані перспективні напрями наукової діяльності, організована робота аспірантів, здобувачів і магістрів, докладені колективні зусилля викладачів до розбудови матеріальної бази кафедри.

У 2008–2010 роках кафедру кримінального процесу очолював к.ю.н., доцент Книш Валентин Іванович, а кафедру криміналістики – к.ю.н., доцент Щербаковський Михайло Григорович. У 2010 році кафедри криміналістики та кримінального процесу були об’єднані у спільну кафедру, яку очолив д.ю.н., професор Пчолкін Валерій Дмитрович. За цей час на кафедрі велась не тільки науково-методична, але й активна науково-дослідницька робота: підготували та захистили кандидатські дисертації здобувачі Ю. М. Мирошниченко (2010 р.), О. А. Кравченко (2011 р.), А. Е. Волкова (2012 р.) – науковий керівник к.ю.н., доцент Михайло Григорович Щербаковський; В .І. Чорнобук (2010 р.), В. В. Шумов (2011 р.), Є. В. Большаков (2012 р.) – науковий керівник к.ю.н., доцент Тетяна Василівна Каткова; А. О. Суховіліна (2012 р.) – науковий керівник академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, д.ю.н. професор Олександр Маркович Бандурка.

В період становлення кафедр надзвичайно важливу підтримку і вплив на розвиток наукових і педагогічних традицій здійснили знані криміналісти – професори Л. М. Давиденко, В. М. Трубников, О. А. Мартиненко, М. В. Салтєвський, А. Ф. Волобуєв, В. В. Лисенко.

У 2012 році, внаслідок реорганізації структури університету, кафедри були об’єднані. Створену кафедру кримінально-правових дисциплін очолив д.ю.н., доцент (нині – професор) Харченко Вадим Борисович.

На теперішній час навчально-науковий склад кафедри складає 26 осіб, з яких вісім докторів наук, професорів, сімнадцять кандидатів юридичних наук, доцентів і один старший викладач, що працює над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кафедра здійснює забезпечення навчального процесу на денній та заочній формах навчання, а також працює над розробленням навчально-методичних матеріалів для забезпечення дистанційної форми навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки фахівців у Харківському національному університеті внутрішніх справ.Науково-педагогічний склад кафедри:Харченко Вадим Борисович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Глієвий Андрій Анатолійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Давиденко Вікторія Леонідівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ємельянов В’ячеслав Павлович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Заяць Дмитро Дмитрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Канібер Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кобець Наталія Володимирівна – - старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін


Корж Валентина Павлівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кундеус Владислав Геннадійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Пчолкін Валерій Дмитрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії


Самотієвич Валерія Олександрівна – старший викладач, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Слінько Сергій Вікторович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Соловйова Олена Євгеніївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Фролова Олена Григорівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шиндель Юлія Ігорівна – старший викладач, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Щербаковський Михайло Григорович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Яременко Володимир Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Михайловська Ірина Олексіївна – старший лаборант кафедри кримінально-правових дисциплін


Контактна інформація:
Адреса:Україна,м. Харків, просп. Льва Ландау,27
Телефон: (057) 73-98-078
Email: ku-pd.fpmk@ukr.net


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018