Відділ організації освітнього процесу
 

Начальник відділу організації освітнього процесу
Начальник відділу
кандидат юридичних наук
підполковник поліції
Рязанцева Ірина Миколаївна

Відділ організації освітнього процесу є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, діяльність якого спрямована на організацію, координацію, здійснення контролю, забезпечення та документальне супроводження освітнього процесу щодо належної підготовки фахівців.

Основними цілями відділу організації освітнього процесу є об'єднання науково-педагогічного потенціалу навчально-наукових підрозділів університету та удосконалення документального забезпечення щодо організації підготовки кваліфікованих кадрів з врахуванням вимог чинного законодавства України, наказів та доручень ректора, рішень Вченої ради та ректорату Університету з питань організації та координації освітнього процесу.

Відділ організації освітнього процесу безпосередньо підпорядковується першому проректору університету і виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну, контролюючу функції з питань організації освітнього процесу.

Основними завданнями відділу організації освітнього процесу є:

• організація освітнього процесу на рівні, який забезпечує оптимальну підготовку висококваліфікованих фахівців шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування;

• координація діяльності факультетів, кафедр та відокремлених структурних підрозділів університету щодо розробки структурно-логічних схем підготовки фахівців, проектів освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих планів для всіх форма навчання;

• узагальнення пропозицій та обґрунтування рішень щодо перспективних напрямків освітньої діяльності Університету з питань відкриття або скасування спеціальностей, форм і видів навчання, а також навчально-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення роботи факультетів і кафедр в області ліцензування та акредитації;

• пошук, вивчення, узагальнення, апробація передового досвіду в галузі вищої освіти з метою підвищення ефективності використання навчального та позанавчального часу, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, рівня навчально-методичного забезпечення змісту освіти;

• організація та безпосередня участь у здійсненні педагогічного контролю науково-педагогічних працівників Університету, облік та аналіз якості навчання курсантів, слухачів та студентів;

• організація сумісно з факультетами та кафедрами роботи державних екзаменаційних комісій, здійснення підготовки випускової документації та облік видачі документів про освіту;

• участь в організації забезпечення освітнього процесу підручниками, посібниками та службовою документацією, в тому числі і в електронному вигляді, координація роботи загальної та спеціальної бібліотек;

• надання допомоги кафедрам у комплектуванні штату, а також оцінювання рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

• здійснення контролю за плануванням та виконанням кафедрами навчального навантаження в межах загального робочого часу;

• розробка пропозицій та визначення шляхів їх реалізації щодо підвищення якості навчання з урахуванням практичного досвіду підрозділів Національної поліції України та розробка сучасного інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, що здійснюється в усіх навчально-наукових підрозділах університету.

До складу відділу організації освітнього процесу входять відділення: планування освітнього процесу, практичного навчання, моніторингу якості підготовки. Відділ співпрацює на засадах взаємодії з усіма структурними підрозділами Університету, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, з метою забезпечення скоординованої діяльності щодо належної організації та здійснення освітнього процесу зазначених вище структурних одиниць та осіб.


ВІДДІЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


Відділення здійснює:

- загальне планування, організацію та контроль освітнього процесу в навчально-наукових підрозділах університету;

- надає практичну та методичну допомогу науково-педагогічним та навчально-допоміжним працівникам у підготовці та веденні планово-аналітичної роботи;

- збирає, узагальнює та аналізує рекомендації науково-педагогічного складу університету щодо удосконалення освітнього процесу;

- координує роботу навчально-допоміжного складу навчально-наукових підрозділів з метою якісної та своєчасної підготовки плануючо-звітної документації;

- здійснює розподіл аудиторного фонду між факультетами з метою його ефективного використання в освітньому процесі;

- аналізує успішність курсантів, слухачів та студентів, стан відвідування ними навчальних занять, вносить пропозиції щодо покращання показників навчання, контролю за виконанням розкладу занять.

Заступник начальника-завідувач відділення планування освітнього процесу – майор поліції Сезонова Ольга Миколаївна, тел. (057) 7398-027.


ВІДДІЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ


Відділення здійснює організацію та проведення усіх видів практики; організовує зв’язки з практичними підрозділами поліції; розробляє пропозицій щодо удосконалення практичної спрямованості освітнього процесу в університеті та підвищення якості проходження практики з урахуванням практичного досвіду органів поліції, судових органів, органів влади, фізичних та юридичних осіб і визначення шляхів їх реалізації.

Відділення впроваджує елементи дистанційного навчання у освітній процес; організовує та здійснює контроль по перевірці знань по дисциплінах, які викладаються в університеті, у курсантів та студентів з використанням систем електронного тестування; організовує централізований процес виготовлення документів про вищу освіту, а також їх дублікатів у випадках втрати або пошкодження.

Відділенням організовуються та проводяться відкриті заходи університету, які пов’язані із профорієнтаційною роботою та правовою освітою молоді; координується діяльність щодо спільних іміджевих заходів університету з державними установами, громадськими організаціями, коледжами, технікумами, училищами та загальноосвітніми навчальними закладами; організовується профільне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до угод про спільну діяльність.

Завідувач відділення практичного навчання – майор поліції Марчишин Сергій Миколайович, тел. (057) 7398-157.


ВІДДІЛЕННЯ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ


Діяльність відділення полягає в здійсненні організації та контролю за належною підготовкою здобувачів вищої освіти.

Відділення координує та контролює:

- організацію діяльності навчальних підрозділів, кафедр Університету із забезпечення якості підготовки фахівців;

- якість проведення науково-педагогічними працівниками кафедр всіх видів навчальних занять;

- дотримання працівниками навчальних відділень, груп забезпечення освітнього процесу, науково-педагогічними працівниками кафедр навчальної, виконавської дисципліни.

Завідувач відділення моніторингу якості підготовки – Фоменко Тетяна Олександрівна, тел. (057) 7398-234.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Email: nmc_univd@ukr.net

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017