Кафедра теорії та історії держави і права
 
Завідувач кафедри
кандидат історичних наук, доцент
Логвиненко Ігор Альбертович

Кафедру як структурний підрозділ Харківського інституту внутрішніх справ було утворено в червні 1994 року шляхом реорганізації кафедри державно-правових дисциплін, яка, в свою чергу, була створена у травні 1992 року. Начальником кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента Л.О. Зайцева. Спираючись на кращі освітянські традиції провідних юридичних закладів Харкова та Києва сформувався потужний та дієвий колектив. Структурно кафедра складалася з двох секцій – секції теорії держави і права (І.М. Погрібний, А.М. Шульга, О.В. Волошенюк, Д.В. Слинько, І.М. Овчаренко, А.А. Письменицький, І.П. Зеленко) та секції історії держави і права (Б.Г. Головко, В.Є. Кириченко, О.А. Гавриленко, Ю.А.Холод, О.С. Проневич, І.Д.Коцан, Д.Б. Лабоженко, М.М. Войцеховський). До роботи на кафедрі було також запрошено досвідчених фахівців – докторів юридичних наук, професорів О.Ф. Скакун, В.Д. Гончаренка (за сумісництвом), І.П. Сафронову (за сумісництвом), М.М. Страхова (за сумісництвом), доцента Л.М. Маймескулова (за сумісництвом). Згодом склад кафедри поповнили й молоді викладачі – В. Войцеховська, І.Л. Солодовнік, Р.В. Крейберт, І.Л. Невзоров.

Робота розпочиналася зі створення базових методичних матеріалів, залучення до наукової роботи найбільш старанних та талановитих курсантів. Відбувалися також спроби заявити про себе на рівні вже відомих та сталих закладів України, де проходили науково-практичні конференції. Цей напрям був одним із завдань у питаннях розвитку кафедри та інституту.

Протягом 1996-2016 рр. з об’єктивних причин на кафедрі відбувалися певні кадрові зміни і колектив кафедри поповнювався висококваліфікованими спеціалістами-правознавцями – О.М. Головком та Л.В. Петровою, І.А. Логвиненком, Л.В. Сапейко, а також випускниками ХНУВС Д.М. Михайловичем, М.Ю. Бурдіним, Т.Є. Мураховською, А.С.Спаським, Ю.О.Загуменною, О.С. Передерієм, Є.С. Великою, В.В. Корнієнком, О.В. Турутою, І.В. Кріцаком, Л.І. Калєніченко, Ю.О. Безусою, які одразу активно включилися у навчально-виховний процес, опановуючи навчальні дисципліни та набуваючи педагогічного досвіду серед досвідчених майстрів правової педагогіки. За роки роботи колишні молоді викладачі самі стали майстрами педагогічної та виховної роботи, завдяки чому користуються в колективі повагою та заслуженим авторитетом.

За час існування на кафедрі захищено понад 60 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2007 році у зв’язку з утворенням Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології зі складу кафедри виокремився новий підрозділ – кафедра теорії та історії права ННІПЕС ХНУВС, яку очолив Л.О. Зайцев. Посаду начальника кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС обійняв фахівець у галузі теорії права кандидат юридичних наук, доцент І.М. Погрібний.

У червні 2011 відбулося об’єднання кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС і кафедри конституційного та міжнародного права ХНУВС в одну – кафедру державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС, яку очолив доктор юридичних наук, доцент В.О. Серьогін. З липня 2013 р. загальноуніверситетську кафедру теорії та історії держави і права було відновлено. Начальником кафедри став кандидата юридичних наук, доцента М.Ю. Бурдіна. З проведенням поліцейської реформи в Україні, відбулася реорганізація самого навчального закладу. Кафедра стала структурним підрозділом факультету №1. У вересні 2016 р. М.Ю. Бурдіна призначено проректором ХНУВС. Завідувачем кафедри став Логвиненко І.А.

Кафедра забезпечує викладання та методичне забезпечення фундаментальних юридичних дисциплін на усіх факультетах університету за усіма формами навчання. Працівниками кафедри теорії та історії держави і права викладаються 8 навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Юридична компаративістика, «Філософія права».

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, а також іншими спеціальностями у межах, визначених для фундаментальних юридичних наук.

Згідно з планом роботи кафедри науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукові дослідження як безпосередньо пов’язані з історією та теоретико-правовим підґрунтям діяльності органів внутрішніх справ України, так і загалом теорії та історії держави і права. Викладачі кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС беруть участь у науково-теоретичних, всеукраїнських, міжнародних конференціях. Зокрема, за участю викладачів кафедри протягом вже понад півтора десятиліття проводяться наукові конференції Міжнародної асоціації істориків права. Вихованню майбутніх юристів сприяє робота кафедрального наукового гуртка.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого, юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом права імені В.В. Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Одеським державним університетом внутрішніх справ, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями та установами юридичного спрямування. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опонуванні дисертацій тощо.

Склад кафедри:Логвиненко Ігор Альбертович – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бандурка Олександр Маркович – професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Головко Олександр Миколайович - професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Невзоров Ігор Львович – професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Слинько Дмитро Вікторович – професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Загуменна Юлія Олександрівна – професор кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Коцан Ігор Дмитрович – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сапейко Людмила Василівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Калєніченко Лідія Іванівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Лазарєв Віктор Вікторович – доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мураховська Тетяна Єгорівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави та права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кріцак Іван Васильович – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Безуса Юлія Олегівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018